Min dröm: Hela Värmland ska handla schysst!

I dag vill jag skriva några ord om hur Värmland kan ta sitt ansvar i världen genom rättvis handel.

Jag har sedan början av 2000-talet engagerat mig för rättvis handel på olika sätt. Jag var med och startade Nätverket för rättvis handel i Karlstad och har under ett decennium fått se Fairtrade- märkningen gå från okänt till känt av de allra flesta, utbudet i butikerna har ökat och jag har fått se min kommun Karlstad bli Fairtrade city och 2011 fairtrade huvudstad – vilket betyder att vi var bäst i Sverige.

Fairtrade city- konceptet innebär att kommunen säger att den vill köpa in saker som är producerade på ett schysst sätt. Bra löner, jämställdhet, utveckling av lokalsamhället och mindre barnarbete är bara några av de positiva effekterna.

I alla kommuner är ett av de viktigaste målen att ge en så bra utbildning som möjligt till våra barn. Då kan vi inte samtidigt handla produkter till lägsta pris om det leder till att barn i producentländerna måste arbeta istället för att utbilda sig!

Idag är hälften av Värmlands kommuner Fairtrade cities. Det är en jätteframgång och gör mig himla stolt. Det innebär bra produkter till oss, och att vi tar ansvar även för det vi köper. Min dröm är att alla värmländska kommuner blir Fairtrade cities, och att landstinget följer med på tåget.

Då skulle fler få möjlighet till en god utveckling – och Värmland skulle vara en föregångare i att ta ansvar för resten av världen när vi handlar med den.

Martin Oscarsson
Sammankallande i MP Karlstad
Ordförande i Miljönämnden i Karlstad som har hand om Fairtrade city
Stolt Fairtrade- aktivist

Annonser

Gustav Fridolin uttalar sig för att bevara tågstoppen

Gustav Fridolin var igår på besök i Värmland och uttalade sig då om tågstoppen i Värmland. Språkröret påpekade att stationerna borde vara kvar och att det inte är lätt att utveckla landsbygden när tågen bara går förbi.

Här är inslaget från SVT Värmlandsnytt, där VD Lars Bull gör tydligt att han anser att frågan inte ”hör hemma någonstans” men att det ändå finns ett demokratiskt beslut. Vi anser att demokratiska beslut ska innefatta politiker som kan vill och vågar uttala sig och gärna en dialog med de berörda.

Vill du ha kvar de 15 nedläggningshotade stationerna?

 

Gustav Fridolin på besök i Karlstad och Hammarö

Igår fick Värmland besök av Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet. Dagen bjöd på många besök såväl intressanta diskussioner. Skolan var ett genomgående tema under dagen.

På Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad och på Hammarlundens högstadium på Hammarö efterfrågade Fridolin synpunkter på vad som kan förbättras i skolan. En faktor som många var tveksamma till var det nya betygsystemet och den press som efterföljts av detta hos elever. Fridolin la vikten på förhållandet mellan lärare och elev och att den ska stärkas, så att varken eleven känner att man inte blivit sedd eller att läraren mår dåligt över att tidsbristen resulterat i att man inte hunnit bekräfta alla elever.

I Orrholmsgaraget samlades ett helt entourage av åskådare för att lyssna på Fridolins framtidsutsikter för Karlstad om 200 år. Fridolin skiftade istället fokus och interagerades med Karlstadpublikens visioner där han bad om en sammanfattad beskrivning av läget inom jobb, skola och klimatsektorn om 200 år. Inom klimat diskuterades det fram att ett klimatsmart leverne kommer vara normen. Det sades även att trösklarna för kunskap är lägre mellan aktörer och att fokus ligger på ett helhetsperspektiv mellan dessa.Fortsättningsvis, fördes många intressanta samtal kring jobb, där man sa att i framtiden ska de som vill jobba kunna göra det, medan de som inte kan jobba, inte kommer tvingas till det eller tvingas till försörjningsstöd. På området skola sa man att framtidens skola kommer vara fullständigt integrerad med resten av samhället samt vara mer praktiskt inriktad.

På eftermiddagen träffade Gustav miljöpartister och två inbjudna gymnasieelever för att prata vidare om skolan och andra frågor. Gymnasieeleverna berättade om sina erfarenheter från den nya gymnasieskolan.

På kvällen föreläste Gustav om miljöpartiets skolpolitik på Skoghall folkets hus inför ett fyrtiotal intresserade.

Besöket syntes mycket i media:

Det var ett härligt besök med många bra samtal och möten med gymnasieelever, lärare, lärarfack, garagebesökare och skolintresserade.

BildLärare i samhällskunskap Emil Mörk på Folkuniversitetets gymnasium och språkrör Gustav Fridolin

BildBildFridolin inviger Rosa Parks korridor på Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad

BildBildKommunalråd Per-Inge (MP), språkrör Gustav Fridolin (MP) och riksdagsledamot Stina Bergström (MP) från besöket hos KBAB innan talet i Orrholmsgaraget.

BildBildGustavs tal i Orrholmsgaraget blev i stället ett grupparbete för att skapa visioner tillsammans med publiken.

BildKlass 9C på Hammarlundens högstadium lyssnar på Gustav Fridolin.

BildSamtal med miljöpartister och gymnasieelever, tillsammans med Gustavs barn som fick följa med under dagen.

Träffa Gustav Fridolin i Karlstad och Hammarö 18 februari

På måndag (den 18 februari) har du möjlighet att lyssna på vårt språkrör Gustav Fridolin som är på besök i Karlstad och Hammarö.

11.15 – 12.00 – ORRHOLMSGARAGET
Gustav talar om Sverige om 200 år, och samtalar med de närvarande tillsammans med vår riksdagsledamot och karlstads kommunalråd.
Even på facebook: https://www.facebook.com/events/139965746166193/?ref=25

gustav-tavla-FB
17.00 – 18.00 – SKOGHALL FOLKETS HUS
Gustav Fridolin föreläser om Miljöpartiets skolpolitik.
På Folkets hus i Skoghall.
Event på facebook: https://www.facebook.com/events/231939773609781/?ref=25

Tre politiska framgångar för MP Karlstad

Miljöpartiet är bra på att upptäcka frågor med en lösning på, som kan drivas praktiskt och ideologiskt samtidigt. Här följer tre exempel på enkla saker som lanserats och drivits av Miljöpartiet de gröna i Karlstad, och sedan förverkligats.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken mellan Karlstad-Hammarö-Kristinehamn lanserades som idé under valrörelsen 2010 av MP Karlstad och MP Hammarö. Sommaren 2012 blev så turbåtstrafiken ett faktum.

Skärgårdstrafik
(Bild från VF)

Idag finns en infrastruktur i skärgårdskommunerna som tidigare inte existerade, då enbart båtägare kunde ta sig runt på öarna. En infrastruktur möjliggör inte bara för människor att se andra delar av Värmland, utan förändrar förutsättningarna för människor, föreningar och företag med idéer.

Karlstad Fairtrade city

Här är ett utdrag från vårt lokala handlingsprogram 2006-2010:

faritr

Miljöpartiet i Karlstad drev under flera år Gröna Världsbutiken, med varor som var rättvisemärkta. I kommunpolitiken drev så partiet också frågan, som då handlade om att kommunen skulle göra inköp av rättvisemärkta varor. De gemensamma medel som kommunen har skulle användas i syfte att köpa varor från människor som skulle garanteras en minimilön och schysstare villkor än vad som många gånger är fallet.
2008 blev så kommunen en Fairtrade city genom idogt arbete från Miljöpartiet. Nu i februari firade Karlstad fem år som diplomerad Fairtrade city.

 

Medborgardialog på facebook

Medborgardialog har varit en viktig fråga för Miljöpartiet ända sedan det startades. Folkomröstningar, rådslag och medborgarförslag är saker vi drivit, och till viss del fått igenom, allt för att ytterligare öka möjligheterna för människor att göra sina röster hörda och kunna påverka politiken och kommunen utan att nödvändigtvis vara medlemmar i partier.

kompr

Att Facebook är populärt och utnyttjat av många är knappast en underdrift. Många människor använder också hellre Internet för att finna lösningar på problem eller få kommunikation med kommunen. Så Miljöpartiet lanserade idén om att upprätta en Facebooksida, Kommunpolitik i Karlstad, med syfte att skapa dialog mellan politiker och medborgare.

Sedan tidigare har kommunen en Facebooksida, där information sprids och synpunkter inhämtas. Här är tanken att en medborgare ska kunna ställa frågor eller lämna synpunkter direkt riktade till ett kommunalråd eller ordförande, samt att politiken håller medborgarna uppdaterade om förslag eller händelser. I september 2012 lanserades sidan och Miljöpartiets representanter har varit klart mest aktiva, vilket även noterats av medborgare.

Pressmeddelande 2013-02-14: Reservation i kollektivtrafiknämnden

Behåll tågstationerna, och låt kommunerna komma till tals om tidtabeller och andra förändringar i kollektivtrafiken! Det föreslog Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, att nämnden skulle skriva in i det nya trafikförsörjnings­programmet. Men de andra partierna röstade emot båda förslagen, så Jesper Johansson reserverade sig för dessa förslag.

Jesper Johansson föreslog två tillägg till programtexten: Ett om vikten av att behålla stationerna på de värmländska järnvägarna och ett om att kommunerna och landstinget borde få möjlighet att yttra sig om förändringar i kollektivtrafiken. Båda tilläggen avslogs av nämndens övriga ledamöter, vilket Jesper Johansson reserverade sig mot. (Se reservationstext nedan).

– Jag är medveten om att alla inte tycker lika i frågan om tågstoppen, men det är anmärkningsvärt att man inte ens vill beröra frågan i nämnden, säger Jesper Johansson.

– Och då har ändå både landstinget, tre kommuner och fyra andra organisationer uttalat sig i samma riktning som jag i sina remissyttranden!

Trafikförsörjningsprogrammet för 2014-2018 har varit på remiss inför dagens behandling i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd. Nu ska nämndens förslag överlämnas till regionstyrelsen inför beslut i regionfullmäktige 2013-03-08.

En annan fråga som skilde Jesper Johansson från de andra nämndledamöterna var synen på kommunernas delaktighet i uppföljningen av programmets genomförande.

– Uppföljningen av verksamheten blir inte så meningsfull om man inte får möjlighet att tycka till om den fortsatta utvecklingen. Och erfarenheterna från en rad händelser visar att det är viktigt att vara ute i god tid och ge möjlighet att lämna synpunkter på kommande förändringar, förklarar Jesper Johansson. Han nämner som exempel Värmlandstrafiks nya biljettprissättning som sjösattes i höstas och tågturerna mellan Kristinehamn och Karlstad som drogs in i december.

– Kommunerna och landstinget finansierar kollektivtrafiken med stora belopp, och har också i uppdrag att bevaka sina medborgares gemensamma intressen. Då är det väl självklart att de ska vara välinformerade och delaktiga i trafikens utveckling, konkluderar Jesper Johansson, och har även i denna fråga medhåll från remissinstanserna.

Reservationen och tilläggsyrkandena återfinns här nedanför.

För frågor, kontakta Jesper Johansson, 0730-35 90 52, jesper.johansson@mp.se

Reservation i ärende om trafikförsörjningsprogram i kollektivtrafiknämnden 2013-02-14

Jag reserverar mig mot nämndens beslut att avslå nedanstående två tillägg till programtexten.

Frågan om järnvägsstationerna på Fryksdals- och Värmlandsbanorna är av strategisk betydelse för Värmlands landsbygd och avgörande för kollektivtrafikens tillgänglighet i viktiga pendlingsstråk. Att inte ens ta upp en så uppenbart politisk fråga i trafikförsörjningsprogrammet, utan låsa in den i en bolagsstyrelse, är odemokratiskt och bryter mot syftet med kollektivtrafiklagen och bildandet av en regional kollektivtrafikmyndighet. Det går dessutom emot de yttranden som berör frågan, från landstinget, Karlstads, Kils och Eda kommuner samt flera andra organisationer.

Det är också förvånande att nämnden inte vill säkerställa att kommuner och landsting ska kunna lämna synpunkter i tidiga skeden, särskilt med tanke på de händelser som ägt rum på senare tid där förändringar i verksamheten medfört obehagliga överraskningar för resenärer, vilket föranlett negativa reaktioner från de berörda kommunerna. Även här går beslutet emot de yttranden som finns i ämnet, från landstinget samt Karlstads, Kils och Säffle kommuner.

Jesper Johansson (MP)

Tillägg 1: Nytt stycke under rubriken Principer för trafikutveckling (sid 19):

HÅLLPLATS-OCH STATIONSSTRUKTUR

Närhet till lämpliga hållplatser är viktig för kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet. I de kollektivtrafikstråk som huvudsakligen trafikförsörjs med tåg är tillgängligheten starkt beroende av stoppstrukturen i tågtrafiken. Järnvägen har betydligt glesare mellan hållplatserna än motsvarande stomlinjer med busstrafik, vilket innebär att varje järnvägsstation får en mer strategisk betydelse för kollektivtrafikens tillgänglighet. För att inte ytterligare försvaga tillgängligheten längs tågtrafikens stomlinjer måste befintliga stationer i huvudsak fortsätta användas, även om vissa turer kan ha en stoppstruktur som innebär att endast ett urval trafikeras.

I Karlstadsregionen bör inriktningen vara att anordna fler stationer, för att ta vara på den stora resandepotentialen som finns där.
För både buss och tåg gäller att stoppstruktur och tidtabeller i möjligaste mån bör hållas stabila över tid, då tillgänglighet och marknadsuppbyggnad förutsätter att resenärerna får möjlighet att lära sig hur systemet fungerar och anpassa sina vardagsrutiner.

Tillägg 2: Ny mening under rubriken Uppföljning (sid 25):

Kommuner och landsting ska årligen ha möjlighet att inkomma med synpunkter på kommande verksamhetsförändringar.