Prisgaranti på biodrivmedel möjliggör investeringar i Värmland

Miljöpartiet presenterar idag sin skuggbudget. I den finns ett förslag på att det ska finnas en prisgaranti på andra generationens biodrivmedel. Producenter som använder skog som råvara för att producera drivmedel till våra fordon ska vara garanterade en viss intäkt för varje liter de producerar.

Genom att införa prisgarantier så får producenter en mer säker investering. De kan i förväg räkna ut hur stor intäkt de minst får när de producerar drivmedel. Samma system har använts när Tyskland har byggt ut sitt system av förnybar energi och gett en boom av vindkraft och solenergi då investeraren vet vilken intäkt hen kommer att få.

Med prisgarantier möjliggörs investeringar i den värmländska landsbygden. Det öppnar upp för intressenter att starta produktion av biodrivmedel från vår skog och ger samtidigt arbete lokalt. Dessutom blir det lättare att tanka bilen på förnybara bränslen och minskar användningen av bensin och diesel.

Annonser

Pressmeddelande: Endast Miljöpartiet krävde miljövänligare trafiksatsningar

Eva Hallström (MP) reserverade sig igår när landstingsstyrelsen yttrade sig över Region Värmlands förslag till ny länstransportplan. Landstinget borde inte ställa sig positivt till ett förslag som är negativt för folkhälsa och miljö, ansåg Eva Hallström, och föreslog en rad ändringar i det yttrande som landstinget skulle lämna. Men alla andra partier i landstingsstyrelsen röstade emot hennes förslag.

En ny länsplan för transportinfrastruktur ska beslutas i Region Värmland den 8 november. Det remissförslag som är utsänt innebär att mer än hälften av kommande investeringar i infrastruktur går till bilvägarna. Miljöpartiet tycker det är fel prioritering.

– Att satsa på bättre tågförbindelser och även cykelvägar, så att bil- och flygtrafiken kan minska, hör till de viktigaste miljöfrågorna, förklarar Eva Hallström. Några årtionden framåt kommer fortfarande många bilar att gå på fossila bränslen. Därför måste vi satsa på utbyggnad av kollektivtrafik och cykelvägar. När vi antar en ny länstransportplan är det rätta tillfället att prioritera upp miljövänliga trafiksatsningar, och det är hemskt synd om inte de andra partierna vill göra det.

– När man pratar lite allmänt om miljöfrågor så vill alla verka miljövänliga, men när det verkligen gäller är det tydligen bara vi i Miljöpartiet som tar de vackra orden om miljön på allvar, säger Jesper Johansson (MP), som är ersättare i landstingsstyrelsen.

– I den föreslagna länstransportplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning som tydligt anger att planen motverkar miljömålen och målet om ett hållbart transportsystem, berättar Eva Hallström. Det är både märkligt och beklagligt att man föreslår en plan som man vet är skadlig för miljön. Och ännu mer beklagligt att de andra partierna tydligen vill ha en sådan länstransportplan.

 – Landstinget har ansvar för hälsa och livsmiljö, för dagens värmlänningar och för kommande generationer. Då borde vi också ha detta som utgångspunkt när vi yttrar oss om vilka trafiksatsningar som ska göras, understryker Eva Hallström avslutningsvis.

Ytterligare information:

Eva Hallström (MP), landstingsråd och ledamot i landstingsstyrelsen, 070-561 23 67
Jesper Johansson (MP), ersättare i landstingsstyrelsen, 073-035 90 52

Pressmeddelande: Satsa på tåg och cykel istället för dyra hastighetshöjningar på bilvägarna

Resecentret i Karlstad måste tidigareläggas. Förbättringar av järnvägarna i Värmland bör också tidigareläggas. Region Värmland bör bidra till dessa satsningar om det leder till att de genomförs snabbare. Vi bör också börja satsa offensivt på att bygga ut gång- och cykelvägar inom och mellan Värmlands tätorter. Det skriver Miljöpartiet i sitt yttrande över Region Värmlands förslag till ny länstransportplan.

En ny länsplan för transportinfrastruktur i Värmland ska beslutas i Region Värmland den 8 november, och en första version har varit ute på remiss. Miljöpartiet de gröna i Värmland är mycket kritiska mot att förslaget motverkar riksdagens miljökvalitetsmål och målet om ett klimatneutralt Värmland.

– Det är inte rimligt att de medel vi i länet kan styra över ska gå till vägsatsningar för att öka hastigheten och trafikmängden, säger Stina Bergström. Vi måste prioritera satsningar på miljövänliga transporter, så att biltrafiken kan minska istället för att öka.

Samtidigt som tågresor bör ersätta många längre bilresor, menar Miljöpartiet att många kortare bilresor kan sparas in genom en långsiktig och offensiv satsning på att bygga ut bra cykelvägar.

– Vi vill ha säkra gång- och cykelvägar till alla skolor, till badplatser, idrottsanläggningar och andra ställen som barn och ungdomar besöker, och till de 20 största arbetsplatserna i länet, berättar Jesper Johansson. Vi vill också börja bygga ut ett cykelvägnät som knyter samman de 20 största tätorterna i länet, och mindre orter mellan dessa.

För att ha råd med offensiva satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar föreslår Miljöpartiet att hastighetshöjande åtgärder på riksvägarna stryks ur länstransportplanen, och att driftbidraget till Karlstad Airport avvecklas.

– Det behövs ingen ytterligare utbyggnad av de större vägarna, men det saknas bra järnvägar och cykelvägar, förklarar Stina Bergström. Och flyget är det mest energikrävande och klimatbelastande transportslaget, det bör inte subventioneras med skattemedel.

– Om det ändå blir så att man bygger mer mötesfri landsväg, och även vid annan ombyggnad av tättrafikerade vägar, så bör det alltid ingå utbyggnad av gång- och cykelväg längs med den vägsträcka man åtgärdar, fortsätter Jesper Johansson. Det blir billigare och effektivare att bygga cykelvägen samtidigt än att komma igen och göra det långt senare.

Ytterligare information:

Stina Bergström, språkrör MP Värmland, riksdagsledamot, 070-332 51 57

Jesper Johansson, språkrör MP Värmland, vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, 073-035 90 52

Bilaga: Yttrande från Miljöpartiet de gröna i Värmland över remissutgåvan av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025