Lögner och desinformation i Värmlandstrafiks pressmeddelande igår

Jesper Johansson (MP), vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, är upprörd över alla felaktigheter i ett pressmeddelande som Värmlandstrafik skickade ut igår. Det handlade om Värmlandstrafiks styrelses beslut att lägga ner nio tågstationer, bland annat Öjervik som inte ingått i tidigare nedläggningsbeslut, medan stationen i Frykåsen tycks få vara kvar.

– Det pressmeddelandet är ett hopkok av lögner och desinformation, säger Jesper Johansson och ger en rad exempel på felaktigheter och vilseledande påståenden:

– Till att börja med så är det ju vilseledande att man som huvudpoäng i pressmeddelandet lyfter fram att Frykåsen ”blir kvar”, när den stora förändringen är att nio stationer läggs ner. Och bland dem som läggs ner ingår dessutom Öjervik, som påstods vara räddad i det gamla nedläggningsbeslutet från 2012! Hur länge blir då Frykåsen kvar? undrar Jesper Johansson oroligt.

– Det allra märkligaste i Värmlandstrafiks pressmeddelande är nog påståendet att nedläggningsbeslutet skulle vara ett resultat av beslut i Örebro. Att förslaget om utvecklad tågtrafik föll har inte inneburit några ”nya och ändrade planeringsförutsättningar för Trafikverket”. Och på ett möte i april sa Värmlandstrafiks VD, som svar på en fråga från mig, att om det förslaget skulle falla så kommer tågtrafiken 2017 att fortsätta som under 2016, berättar Jesper Johansson.

– Det är också grovt vilseledande när Värmlandstrafiks ordförande Mikael Dahlqvist (S) påstår i pressmeddelandet att underlaget för nedläggningsbeslutet ”har varit mycket grundligt”. Det finns inga som helst faktaunderlag som visar på fördelar med nedläggning. Det finns inte ens en redovisning av hur nedläggningarna påverkar restiden. I dagens tidtabell framgår tydligt att turer med få stopp tar i stort sett lika lång tid som turer med många stopp. Det skiljer oftast 1-2 minuter på hela sträckan Torsby-Karlstad respektive Charlottenberg-Karlstad, och det finns också exempel på att turer med få stopp kan ta längre tid än sådana med många. Och inte minst viktigt, det finns ingen förklaring till varför det inte skulle gå att fortsätta ha olika stoppmönster på olika turer, säger Jesper Johansson vidare.

– Och det är ytterst märkligt att Dahlqvist säger att Värmlandstrafik ”nu nått en enighet med alla tre kommuner längs Fryksdalsbanan om stoppstruktur”. Finns det hemliga överenskommelser med kommunerna om nedläggning av stationer? Vem i kommunerna har i så fall beslutat om det? Och varför har inte de överenskommelserna offentliggjorts i så fall?

– Och om det är för tidtabellens skull som majoriteten i Värmlandstrafik vill lägga ner en massa stationer, så är det ologiskt att en medfinansiering från Kils kommun gör att en station kan räddas, påpekar Jesper Johansson.

– Ytterligare en märklig felaktighet är påståendet att trafiken Charlottenberg – Kongsvinger avslutas i år på grund av att Region Värmlands fullmäktige i april återremitterade ett förslag till trafikförsörjningsprogram. Sanningen är att Region Värmland redan i maj 2015 beslöt att avbryta sin finansiering av trafiken Charlottenberg – Kongsvinger, och att den trafiken sedan dess har körts kommersiellt av Tågkompaniet, utan att Värmlandstrafik varit direkt inblandade, förklarar Jesper Johansson.

– När det gäller förslaget till utvecklad tågtrafik, så är det också viktigt att komma ihåg att Region Örebro Län inte sa nej till detta. De ville fortsätta förhandla om detaljerna, men kunde inte få den tiden av Värmlandstrafik och Tågkompaniet. Förslaget byggde på förhandlingar som Värmlandstrafik och Tågkompaniet fört utan att låta Örebro-regionen delta, trots att det förutsatte att de skulle vara med och finansiera. I januari presenterades ett färdigförhandlat koncept, med små möjligheter för Region Örebro Län att påverka den trafik de förutsattes betala för, och svar om medfinansieringen krävdes senast i april. Det är inte på det sättet man bygger förtroende och hållbara samarbeten för utveckling av trafiken i tillväxtkorridoren Stockholm-Karlstad-Oslo, understryker Jesper Johansson.

– Att Värmlandstrafik skickar ut ett pressmeddelande fullproppat med felaktigheter får väl tas som ytterligare ett bevis på att det inte finns några väsentliga fördelar med att lägga ner alla dessa stationer, resonerar Jesper Johansson. Inte ett enda nytt argument för nedläggning som håller för saklig granskning har kommit fram. Däremot finns det många viktiga nackdelar med nedläggningarna. De som bor längs tåglinjerna får väldigt mycket längre restid till närmaste hållplats än de som bor i andra stråk där man har en utbyggd busstrafik istället. Fryksdalen och stråket längs Värmlandsbanan hör till våra mer tätbefolkade landsbygdsområden, och det är orimligt att dessa ska få mycket sämre service än de som har busstrafik.

– Något som är särskilt konstigt med nedläggningsbeslutet som Värmlandstrafik fattat är också att det går emot en politisk enighet i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd och styrelse, förklarar Jesper Johansson. Där har man under våren blivit överens om att inga tågstationer ska läggas ner utan att först utreda viktiga aspekter som tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid, möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer, geografisk tillgänglighet på den aktuella banan och tillgången till annan kollektivtrafik som bussar på orten.

 

Bakgrund: tågstationsfrågans utveckling de senaste åren

2012 delegerade Värmlandstrafiks styrelse till verkställande direktören att besluta om nedläggning av femton av Värmlands tågstationer: Trångstad, Frykåsen, Rottneros, Kolsnäs, Ingmår, Edsbjörke, Ivarsbjörke, Badabruk, Oleby, Stjerneskolan, Lene, Brunsberg, Ottebol, Lerot och Ås. Ett villkor i delegationsbeslutet var att förändring av stoppstrukturen avvaktas tills förutsättningar för restidsförkortningar och / eller ekonomiska förutsättningar för trafikutbyggnad föreligger.

Hittills har sex av de femton stationerna i delegationsbeslutet lagts ner: Ingmår, Edsbjörke, Ivarsbjörke, Badabruk, Oleby och Stjerneskolan.

Därutöver har även stationen i Värmlands-Bro lagts ner, utan tydligt stöd i något styrelsebeslut.

Det beslut som styrelsen fattat idag innebär att även stationen Öjervik läggs ner, samt åtta av de nio återstående åtta stationerna som ingick i delegationsbeslutet från 2012 (två av dem ska dock trafikeras sommartid), medan däremot stationen i Frykåsen inte ingick i dagens nedläggningsbeslut.

I Region Värmland, som är ägare till Värmlandstrafik, har under våren både kollektivtrafiknämnden och regionstyrelsen i enighet ställt sig bakom följande i ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram: ”Stationsstrukturen fyller en viktig funktion för den geografiska tillgängligheten till kollektivtrafiken. Möjligheten att förbättra tillgänglighet och resmöjligheter genom etablering av nya stationslägen bör undersökas. Vid utveckling/förändring av utbudet av stationer och hållplatser i tågtrafiken ska följande faktorer redovisas och beaktas:
• Förväntade förändringar i resandet
• Tidsåtgången för att stanna och effekten på total restid i olika reserelationer
• Möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer
• Tillgången till alternativ kollektivtrafikförsörjning på orten
• Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet
• Geografisk tillgänglighet på den aktuella banan/linjen.”

Trafikförsörjningsprogrammet återremitterades av regionfullmäktige, men inte på grund av någon oenighet kring denna del, utan på grund av att Region Örebro inte gett klartecken till att medfinansiera en planerad satsning på utökad tågtrafik Örebro-Karlstad-Oslo.

Länk till Värmlandstrafiks tidtabeller

http://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/tag/

Här kan man lätt konstatera att tågturer med få stopp inte går mycket snabbare än tågurer med många stopp.

Annonser