Miljöpartiet i Värmland säger nej till sammanslagning med Västra Götaland

Miljöpartiet i Värmland avvisar bestämt förslaget om att Värmlands län och landsting slås samman med Västra Götaland. Det är huvudbudskapet i ett yttrande som partidistriktet skickat till Finansdepartementet.

– Om Värmland ska slås samman med andra län, så är det bästa för Värmlands utveckling att vi får höra ihop med Örebro, Västmanland och Södermanland. Framför allt vore det olyckligt om Värmland och Örebro hamnar i olika storregioner, säger Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet i Värmland.

I yttrandet ger Miljöpartiet en rad argument för varför en sammanslagning österut vore bättre för Värmland:

* Den viktigaste utvecklingsfrågan för Värmland är att få investeringar till stråket Stockholm-Karlstad-Oslo, och detta starka intresse har vi gemensamt med Örebro, Västmanland och Södermanland.

* Sjukvården i Värmland har ett väl fungerande samarbete med Örebro och Uppsala, bland annat kring läkarutbildningen i Örebro som är viktig för att klara läkarförsörjningen till Värmland.

* Arbetspendlingen från Värmland är betydligt större till den blivande Svealands-regionen än till Västra Götaland.

* Att slå samman Värmland med Västra Götaland och Halland strider både mot de kriterier som en tidigare utredning, Ansvarskommittén, satte upp, och mot de kriterier som den nu pågående utredningen, Indelningskommittén, säger sig utgår från.

Miljöpartiet skriver också i yttrandet att Indelningskommittén överdriver fördelarna och underskattar nackdelarna med större regioner:

* Indelningskommittén hävdar att större regioner blir mer resursstarka, men det finns ingen automatik i detta, och idag är det inte så att större regioner klarar sitt uppdrag och sin ekonomi bättre än de mindre.

* Indelningskommittén skriver att större regioner ger bättre demokratisk styrning av den högspecialiserade vården, men borde samtidigt uppmärksamma att i de tre största regionerna har man idag flyttat många beslut, om den vård som de flesta människor oftast kommer i kontakt med, till indirekt valda nämnder eller styrelser.

* Indelningskommittén resonerar som om varje region själv borde klara all sjukvård som invånarna behöver, inklusive den mest högspecialiserade – men för patienterna är det bättre om det bestäms vilka sjukhus som ska utföra vilka vårdinsatser utifrån de olika sjukhusens förutsättningar, oberoende av hur regionindelningen ser ut.

* Indelningskommittén skriver att forskningsmedel i högre grad går till större regioner, men förbiser att detta är en effekt av var de största universiteten ligger, och inte har med regionernas storlek att göra.

I yttrandet rangordnas också de alternativ som Miljöpartiet i Värmland förordar:

* I första hand att Värmlands slås samman med Örebro, Västmanland och Södermanland, eller med några av dessa.

* I andra hand att Värmland får vara en egen region.

* I tredje hand att Värmland får ingå i en storregion omfattande hela nuvarande Örebro-Uppsala sjukvårdsregion.

Yttrandet avslutas med att Miljöpartiet förordar en folkomröstning, och beskriver också hur frågor och svarsalternativ skulle kunna utformas för att resultatet ska gå att tolka på ett entydigt sätt, även fast det finns mer än två möjliga alternativ att rösta om.

Läs hela yttrandet här