Pressmeddelande: Miljöpartiet mycket kritiska om Värmlandsstrategin

Det behövs stora förändringar för att göra om remissförslaget till en bra strategi för Värmlands utveckling. Det skriver Miljöpartiet de gröna i Värmland i sitt yttrande om Värmlandsstrategin. Miljöpartiet vill att strategin ska bidra till att hela Värmland ska leva, och att det ska vara en strategi för en hållbar utveckling – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

– Miljön har en alldeles för undanskymd plats i remissförslaget, säger Eva Hallström. Vi vill att miljöfrågorna ska bli ett prioriterat område i strategin, med mål om energihushållning, minskning av skadliga utsläpp, och bevarad mångfald i vår natur. Värmlandsstrategin måste sikta mot ett klimatneutralt Värmland, och visa på hur utvecklingen mot mer förnyelsebart också kan ge nya jobb i hela länet, fortsätter Eva Hallström.

– Vi är mycket kritiska mot att förslaget inte har någon inriktning mot hållbara kommunikationer, tillägger Jesper Johansson. Satsningar på järnvägar och bredbandsutbyggnad borde sättas före satsningar på bilvägar och flyg! Vi vill ha in positiva mål för både järnvägar, sjöfart, buss-, gång- och cykeltrafik, och stryka mål som innebär ökad flygtrafik. Flyget är det mest klimatbelastande sättet att resa, så flygtrafiken måste minska, förklarar Jesper Johansson.

– Vi tycker också att förslaget är alltför inriktat på Karlstad och på kommunernas centralorter, säger Monika Bubholz. Värmlandsstrategin borde vara en strategi för att hela Värmland ska leva! 100 000 värmlänningar bor ju utanför kommunhuvudorterna. Och det finns gott om fina boendemiljöer runt om i Värmland, men jobb och service måste finnas inom räckhåll.

– Till exempel ska sjukvård och kollektivtrafik finnas inom rimligt avstånd i alla delar av länet, förklarar Eva Hallström. En bra sak är i alla fall förslaget om att alla i Värmland ska ha tillgång till bredband, Men frågan är hur det ska betalas? Vi menar att den statliga medfinansieringen av bredbandsutbyggnaden behöver ökas. Värmland borde begära av regeringen att en del av de pengar som tänkts att satsas på bilvägar istället går till bredbandsutbyggnaden.

– Vi vill också ha in mer barnperspektiv i strategin, säger Jesper Johansson. Att ge alla barn en bra start i livet är grunden för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Därför borde strategin innehålla mål om personaltäthet i förskola och skola. Personalen måste hinna se vad som händer mellan barnen och lära dem att respektera varandra. Och alla barn ska få goda färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Att se till så personalen räcker till för detta är en bra investering för framtiden.

Styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Värmland antog föreningens yttrande på lördagen. Yttrandet har skickats till Region Värmland samma dag, som också var sista dagen för att lämna in yttranden om förslaget.

Ytterligare information:
Jesper Johansson, språkrör MP Värmland, 073-035 90 52
Eva Hallström, landstingsråd (MP), 070-561 23 67
Monika Bubholz, ordförande MP Värmland, 073-064 95 00

Läs Miljöpartiets remissyttrande

Annonser