Pressmeddelande: Livlig debatt om tågstationerna på regionfullmäktige

– Hållplats- och stationsstrukturen är en viktig landsbygdsfråga. De linjer vi trafikerar bör vara tillgängliga för de människor som bor längs linjerna. Därför är det viktigt att ta upp stoppstrukturen i programmet. Det sa Jesper Johansson (MP) i debatten om trafikförsörjningsprogrammet på Region Värmlands fullmäktige på fredagsförmiddagen.

– Kollektivtrafiken är en framtidsfråga för Värmland. Nu bygger vi upp de system som ska ge styrka och hållbarhet för framtiden. En stor andel av invånarna i länet bor utanför kommunhuvudorterna – de vill också ha del av en ekonomisk utveckling – och i många kommuner sker befolkningstillväxten främst utanför kommunhuvudorterna, förklarade Jesper Johansson också.

Jesper Johansson yrkade på två tillägg och en ändring i förhållande till styrelsens förslag om trafikförsörjningsprogrammet. Tilläggen handlade om att behålla tågstationerna och om att kommunerna årligen ska få möjlighet att lämna synpunkter på planerade förändringar. Ändringsyrkandet gällde en inriktning mot hela länet och även gränsöverskridande arbetsmarknader istället för en ensidig prioritering av trafiken mellan Karlstad och övriga kommunhuvudorter.

Agnes Utter (MP) gav en särskild pik åt Centern för att inte de ville värna om hela länets befolkning:

– Jag är väldigt förvånad att partier som annars talar sig varma för landsbygden backar upp en prioritering av en enda tätort per kommun. Jag vill att hela Värmland ska leva!

Agnes Utter nämnde också den nyligen försämrade tågtidtabellen mellan Kristinehamn och Karlstad som exempel på att det behövs bättre former för årliga kontakter med kommunerna om planerade förändringar, och sa att detta borde stå tydligt i trafikförsörjningsprogrammet.

På morgonen innan sammanträdet möttes fullmäktigeledamöterna av medlemmar i MP Karlstad, som delade ut flygblad med uppmaningen att rädda tågstationerna genom att stödja Miljöpartiets förslag. Trafikförsörjningsprogrammet debatterades i över en timme på fullmäktigemötet. Förslagen från Miljöpartiet röstades dock ner med 57 röster mot 5. Endast Sjukvårdspartiet och Sverigedemokraterna stödde Miljöpartiets förslag.

Ytterligare information: Jesper Johansson, språkrör MP Värmland, 073-035 90 52

Bilaga: Jesper Johanssons tre yrkanden som röstades ner av regionfullmäktige

Yrkande 1, tilläggsförslag:
Nytt avsnitt i underkapitlet Principer för trafikutveckling (sid 18-19):

HÅLLPLATS- OCH STATIONSSTRUKTUR

Närhet till lämpliga hållplatser är viktig för kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet. I de kollektivtrafikstråk som huvudsakligen trafikförsörjs med tåg är tillgängligheten starkt beroende av stoppstrukturen i tågtrafiken. Järnvägen har betydligt glesare mellan hållplatserna än motsvarande stomlinjer med busstrafik, vilket innebär att varje järnvägsstation får en mer strategisk betydelse för kollektivtrafikens tillgänglighet. För att inte ytterligare försvaga tillgängligheten längs tågtrafikens stomlinjer måste befintliga stationer i huvudsak fortsätta användas, även om vissa turer kan ha en stoppstruktur som innebär att endast ett urval trafikeras.
I Karlstadsregionen bör inriktningen vara att anordna fler stationer, för att ta vara på den stora resandepotentialen som finns där.
För både buss och tåg gäller att stoppstruktur och tidtabeller i möjligaste mån bör hållas stabila över tid, då tillgänglighet och marknadsuppbyggnad förutsätter att resenärerna får möjlighet att lära sig hur systemet fungerar och anpassa sina vardagsrutiner.

Yrkande 2, ändringsförslag: Andra inriktningspunkten på sid 20 ändras till:

Utveckla den regionala tåg- och busstrafiken för att underlätta arbets- och studiependling mellan olika delar av länet och även främja utvecklingen av gränsöverskridande arbetsmarknader

Yrkande 3, tilläggsförslag: Ny mening att infoga i slutet av underkapitlet Uppföljning (sid 25):

Kommuner och landsting ska årligen ha möjlighet att inkomma med synpunkter på kommande verksamhetsförändringar.

Annonser

Pressmeddelande: Miljöpartiet lägger motion vid fredagens regionfullmäktigemöte

Oavsett hur det går i omröstningen om tågstationerna vid Region Värmlands fullmäktige imorgon fredag, så avser Jesper Johansson (MP) att lämna in en motion till fullmäktige om att Region Värmland ska ta fram en opinionsundersökning eller marknadsundersökning som visar om färre tågstationer leder till att fler eller färre skulle välja att resa med tåg.

– Det är en allvarlig brist att det inte finns någon ordentlig undersökning kring detta, säger Jesper Johansson. Redan när jag var ordförande i Värmlandstrafik så efterlyste jag ett sådant underlag. Så viktiga beslut som att lägga ner tågstationer borde inte grundas på lösa spekulationer.

Region Värmlands fullmäktige samlas i landstingshuset imorgon fredag. Den fråga som förmodas väcka mest debatt är antagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram för länet. I Region Värmlands styrelse ville majoriteten inte ta upp frågan om tågstationerna i programmet, men Miljöpartiet hoppas ändå att fler partier i fullmäktige ska gå med på tilläggsförslag om att behålla tågstationerna.

Beträffande motionen är Jesper Johansson optimistisk:

– Jag hoppas att de flesta i Region Värmlands fullmäktige inser att man har ett ansvar för att ta fram kunskap om hurdan kollektivtrafik värmlänningarna vill ha. Man bör kunna stödja den här motionen oavsett vad man tycker i sakfrågan om tågstationerna, förklarar Jesper Johansson.

Ytterligare information: Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet de gröna i Värmland, vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, 073-035 90 52

Bilaga: Motion som Jesper Johansson (MP) avser att lägga vid Region Värmlands fullmäktigemöte den 8 mars

Av såväl folkhälsoskäl som miljöskäl är det mycket angeläget att minska behovet av biltrafik. Vägtrafiken är den största källan till klimatpåverkande utsläpp i Värmland, och Länsstyrelsens miljömålsuppföljning tyder på att Värmland inte kommer att nå miljömålet för luftkvalitet om inte ytterligare åtgärder vidtas. Därför är det mycket angeläget att öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft. Därför är det bra att det finns en bred politisk enighet om att vi måste öka kollektivtrafikens andel av resandet i länet.

Järnvägen och tågtrafiken har en särskilt stor potential när det gäller att attrahera resenärer och åstadkomma effektiva och hållbara transporter. Tåg är det mest energieffektiva, och därför det minst miljöbelastande, sättet att resa på sträckor som är för långa för att cykla. Även om detta finns det nog en god insikt i alla politiska läger.

Olyckligt är däremot att det råder så stor oenighet om hur vi ska göra för att öka tågresandet. En del tror att nedläggning av många tågstationer kan leda till tidsvinster som skulle få fler att resa mellan kommunhuvudorterna. En del tror till och med att resandet mellan kommunhuvudorterna då skulle öka så mycket att det skulle uppväga de resenärer man förlorar genom att lägga ner tågstationer. Andra bedömer, i likhet med oss i Miljöpartiet, att de tidsvinster som kan uppnås på det viset är så marginella att de knappast märkbart skulle öka tågresandet mellan de större orterna, och framför allt att antalet tillkommande tågresenärer knappast skulle uppväga det antal man förlorar genom att försämra möjligheten för småorternas och landsbygdens befolkning att gå på tåget. För dem som inte bor i kommunens centralort kan ju den totala restiden bli väldigt mycket längre om man får lång väg att ta sig till närmaste tågstation.

Det är en allvarlig kunskapsbrist att det inte finns några opinions- eller marknadsundersökningar som ger klart besked om vilken bedömning som är den rätta i detta fall.

Som kollektivtrafikmyndighet har Region Värmland ett ansvar för att på bästa sätt företräda medborgarnas önskemål om kollektivtrafiken, och se till att operatörerna erbjuder den kollektivtrafik som Värmlands invånare önskar. Det hör därför naturligen till Region Värmlands ansvar att ta fram ett bättre kunskapsunderlag om vad invånarna efterfrågar, så att man kan bedöma hur olika grader av tidsvinst i själva tågresan respektive längre väg till närmaste tågstation skulle påverka resenärernas val mellan tåget och bilen.

Miljöpartiet de gröna föreslår därför:

– Att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att genomföra en opinionsundersökning eller marknadsundersökning som visar i vilken grad resenärer respektive potentiella resenärer skulle se tågtrafiken som mer eller mindre attraktiv med färre stopp i tidtabellen.

Pressmeddelande: MP Värmland kräver att Ragnar Mensner avgår från sina förtroendeuppdrag

Miljöpartiet de gröna i Värmland tar starkt avstånd från de handlingar som föranlett att Ragnar Mensner dömts för förskingring. Han har inte längre partiets förtroende. Miljöpartiet de gröna i Värmland kräver därför att Ragnar Mensner avsäger sig de förtroendeuppdrag han har för Miljöpartiet med omedelbar verkan.

För ytterligare information: Monika Bubholz, ordförande för Miljöpartiet de gröna i Värmland, 073-064 95 00

På fredag gäller det – rädda tågstationerna!

Det är nu det gäller. På fredag ska Region Värmlands fullmäktige anta ett nytt trafikförsörjningsprogram, som ska styra kollektivtrafiken i Värmland de närmaste åren. Om politikerna i Region Värmland väljer att ta in tågstationsfrågan i programmet, så kan de styra upp vad Värmlandstrafik får göra med de nedläggningshotade stationerna. Våra språkrör Jesper Johansson och Stina Bergström har en bra artikel om detta i dagens NWT.

Det är verkligen konstigt att många politiker tycker att tågstationerna ska läggas ner, eller att frågan inte skulle styras upp genom trafikförsörjningsprogrammet. Inga hållbara sakargument för att lägga ner stationerna har förts fram. Det är som om de bara tycker det är bekvämast att ducka och låta dominerande personer i VTAB köra sitt race – ett race som kör förbi de människor som bor utanför kommunernas centralorter.

På något sätt känns det särskilt märkligt att centern sviker landsbygdens befolkning på detta sätt. Centern har ändå en historisk koppling till landsbygden, och i många kretsar har centern fortfarande ett visst mått av trovärdighet i landsbygdsfrågor. Men det kanske är logiskt att när centern på riksnivå verkar satsa på att åka ur riksdagen, så satsar centern i Värmland på att åka ur landstinget? Eller vågar vi hoppas att åtminstone några av centerns ledamöter röstar för ett tillägg om tågstationerna på fredag?

Torbjörn Nilsson