Högre tempo i landstingets jämställdhetsarbete

Trots att det är 2017 finns det fortfarande skillnader i kvalitén på den vård som erbjuds. Det kan bland annat bero på faktorer som kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, funktionshinder och ekonomiska förutsättningar.

För att öka tempot i landstingets jämställdhetsarbete har Värmlandssamverkan tillsatt en särskild arbetsgrupp av politiker för att sätta fokus på frågan och jobba mer aktivt på politisk nivå med jämställd vård.

Det är skillnader i hur män och kvinnor upplever hur de blir behandlade i vården. Det finns skillnader i vård om man är född utanför EU jämfört om man är född i Sverige och det är skillnad på bemötande om man har funktionshinder eller inte.

SAM_0087-picsay.JPG

För att uppnå jämställdhet behövs kunskap om hur läget ser ut idag. Foto: Robert Halvarsson

Vi politiker behöver bli bättre på att ha med jämställdhetsperspektivet i vårdens styrdokument. Inte bara nämna vikten av jämlik vård utan ta arbetet till en mer konkret och djupare nivå.

Robert Halvarsson och Monika Bubholz är Miljöpartiets representanter i arbetsgruppen och vi har båda stort engagemang för dessa frågor. Idag var första mötet för arbetsgruppen och vi ser fram emot det vidare arbetet. För att kunna förändra något behöver vi ha fakta på plats.

Vi menar att vi behöver utveckla den statistik som tas fram och genomföra gender budgeting för att se de strukturer som finns. Att öka kunskapsnivån rörande jämlik hälsa är därför oerhört viktigt.

Annonser

Tre bra saker från senaste Regionfullmäktige

Regionfullmäktige 10-12.png

Två motioner från vårt politiska samarbete i Värmlandssamverkan bifölls under föregående Regionfullmäktige den 8 december. Det är glädjande tycker vi.

• Vi ska utveckla hållbar IT.
(Ta miljömässig och social hänsyn då vi köper IT-produkter och arbeta för minskad energianvändning)
• Att Region Värmlands bolag ska följa samma representationspolicy som organisationen i övrigt.
(Större restriktivitet när det gäller alkoholservering)
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
• Vi lämnade också in en ny motion om att Värmland ska bli en ‘smart region’ med smart landsbygd och smarta städer.
(Vi vill se fler digitala tjänster som ska underlätta för människor på olika sätt integrerade i vardagen).
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Den sista motionen är lämnad till Regionstyrelsen för beredning.

Läs motionen om hållbar IT här.

Miljöpartiet i Värmland säger nej till sammanslagning med Västra Götaland

Miljöpartiet i Värmland avvisar bestämt förslaget om att Värmlands län och landsting slås samman med Västra Götaland. Det är huvudbudskapet i ett yttrande som partidistriktet skickat till Finansdepartementet.

– Om Värmland ska slås samman med andra län, så är det bästa för Värmlands utveckling att vi får höra ihop med Örebro, Västmanland och Södermanland. Framför allt vore det olyckligt om Värmland och Örebro hamnar i olika storregioner, säger Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet i Värmland.

I yttrandet ger Miljöpartiet en rad argument för varför en sammanslagning österut vore bättre för Värmland:

* Den viktigaste utvecklingsfrågan för Värmland är att få investeringar till stråket Stockholm-Karlstad-Oslo, och detta starka intresse har vi gemensamt med Örebro, Västmanland och Södermanland.

* Sjukvården i Värmland har ett väl fungerande samarbete med Örebro och Uppsala, bland annat kring läkarutbildningen i Örebro som är viktig för att klara läkarförsörjningen till Värmland.

* Arbetspendlingen från Värmland är betydligt större till den blivande Svealands-regionen än till Västra Götaland.

* Att slå samman Värmland med Västra Götaland och Halland strider både mot de kriterier som en tidigare utredning, Ansvarskommittén, satte upp, och mot de kriterier som den nu pågående utredningen, Indelningskommittén, säger sig utgår från.

Miljöpartiet skriver också i yttrandet att Indelningskommittén överdriver fördelarna och underskattar nackdelarna med större regioner:

* Indelningskommittén hävdar att större regioner blir mer resursstarka, men det finns ingen automatik i detta, och idag är det inte så att större regioner klarar sitt uppdrag och sin ekonomi bättre än de mindre.

* Indelningskommittén skriver att större regioner ger bättre demokratisk styrning av den högspecialiserade vården, men borde samtidigt uppmärksamma att i de tre största regionerna har man idag flyttat många beslut, om den vård som de flesta människor oftast kommer i kontakt med, till indirekt valda nämnder eller styrelser.

* Indelningskommittén resonerar som om varje region själv borde klara all sjukvård som invånarna behöver, inklusive den mest högspecialiserade – men för patienterna är det bättre om det bestäms vilka sjukhus som ska utföra vilka vårdinsatser utifrån de olika sjukhusens förutsättningar, oberoende av hur regionindelningen ser ut.

* Indelningskommittén skriver att forskningsmedel i högre grad går till större regioner, men förbiser att detta är en effekt av var de största universiteten ligger, och inte har med regionernas storlek att göra.

I yttrandet rangordnas också de alternativ som Miljöpartiet i Värmland förordar:

* I första hand att Värmlands slås samman med Örebro, Västmanland och Södermanland, eller med några av dessa.

* I andra hand att Värmland får vara en egen region.

* I tredje hand att Värmland får ingå i en storregion omfattande hela nuvarande Örebro-Uppsala sjukvårdsregion.

Yttrandet avslutas med att Miljöpartiet förordar en folkomröstning, och beskriver också hur frågor och svarsalternativ skulle kunna utformas för att resultatet ska gå att tolka på ett entydigt sätt, även fast det finns mer än två möjliga alternativ att rösta om.

Läs hela yttrandet här

Lögner och desinformation i Värmlandstrafiks pressmeddelande igår

Jesper Johansson (MP), vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, är upprörd över alla felaktigheter i ett pressmeddelande som Värmlandstrafik skickade ut igår. Det handlade om Värmlandstrafiks styrelses beslut att lägga ner nio tågstationer, bland annat Öjervik som inte ingått i tidigare nedläggningsbeslut, medan stationen i Frykåsen tycks få vara kvar.

– Det pressmeddelandet är ett hopkok av lögner och desinformation, säger Jesper Johansson och ger en rad exempel på felaktigheter och vilseledande påståenden:

– Till att börja med så är det ju vilseledande att man som huvudpoäng i pressmeddelandet lyfter fram att Frykåsen ”blir kvar”, när den stora förändringen är att nio stationer läggs ner. Och bland dem som läggs ner ingår dessutom Öjervik, som påstods vara räddad i det gamla nedläggningsbeslutet från 2012! Hur länge blir då Frykåsen kvar? undrar Jesper Johansson oroligt.

– Det allra märkligaste i Värmlandstrafiks pressmeddelande är nog påståendet att nedläggningsbeslutet skulle vara ett resultat av beslut i Örebro. Att förslaget om utvecklad tågtrafik föll har inte inneburit några ”nya och ändrade planeringsförutsättningar för Trafikverket”. Och på ett möte i april sa Värmlandstrafiks VD, som svar på en fråga från mig, att om det förslaget skulle falla så kommer tågtrafiken 2017 att fortsätta som under 2016, berättar Jesper Johansson.

– Det är också grovt vilseledande när Värmlandstrafiks ordförande Mikael Dahlqvist (S) påstår i pressmeddelandet att underlaget för nedläggningsbeslutet ”har varit mycket grundligt”. Det finns inga som helst faktaunderlag som visar på fördelar med nedläggning. Det finns inte ens en redovisning av hur nedläggningarna påverkar restiden. I dagens tidtabell framgår tydligt att turer med få stopp tar i stort sett lika lång tid som turer med många stopp. Det skiljer oftast 1-2 minuter på hela sträckan Torsby-Karlstad respektive Charlottenberg-Karlstad, och det finns också exempel på att turer med få stopp kan ta längre tid än sådana med många. Och inte minst viktigt, det finns ingen förklaring till varför det inte skulle gå att fortsätta ha olika stoppmönster på olika turer, säger Jesper Johansson vidare.

– Och det är ytterst märkligt att Dahlqvist säger att Värmlandstrafik ”nu nått en enighet med alla tre kommuner längs Fryksdalsbanan om stoppstruktur”. Finns det hemliga överenskommelser med kommunerna om nedläggning av stationer? Vem i kommunerna har i så fall beslutat om det? Och varför har inte de överenskommelserna offentliggjorts i så fall?

– Och om det är för tidtabellens skull som majoriteten i Värmlandstrafik vill lägga ner en massa stationer, så är det ologiskt att en medfinansiering från Kils kommun gör att en station kan räddas, påpekar Jesper Johansson.

– Ytterligare en märklig felaktighet är påståendet att trafiken Charlottenberg – Kongsvinger avslutas i år på grund av att Region Värmlands fullmäktige i april återremitterade ett förslag till trafikförsörjningsprogram. Sanningen är att Region Värmland redan i maj 2015 beslöt att avbryta sin finansiering av trafiken Charlottenberg – Kongsvinger, och att den trafiken sedan dess har körts kommersiellt av Tågkompaniet, utan att Värmlandstrafik varit direkt inblandade, förklarar Jesper Johansson.

– När det gäller förslaget till utvecklad tågtrafik, så är det också viktigt att komma ihåg att Region Örebro Län inte sa nej till detta. De ville fortsätta förhandla om detaljerna, men kunde inte få den tiden av Värmlandstrafik och Tågkompaniet. Förslaget byggde på förhandlingar som Värmlandstrafik och Tågkompaniet fört utan att låta Örebro-regionen delta, trots att det förutsatte att de skulle vara med och finansiera. I januari presenterades ett färdigförhandlat koncept, med små möjligheter för Region Örebro Län att påverka den trafik de förutsattes betala för, och svar om medfinansieringen krävdes senast i april. Det är inte på det sättet man bygger förtroende och hållbara samarbeten för utveckling av trafiken i tillväxtkorridoren Stockholm-Karlstad-Oslo, understryker Jesper Johansson.

– Att Värmlandstrafik skickar ut ett pressmeddelande fullproppat med felaktigheter får väl tas som ytterligare ett bevis på att det inte finns några väsentliga fördelar med att lägga ner alla dessa stationer, resonerar Jesper Johansson. Inte ett enda nytt argument för nedläggning som håller för saklig granskning har kommit fram. Däremot finns det många viktiga nackdelar med nedläggningarna. De som bor längs tåglinjerna får väldigt mycket längre restid till närmaste hållplats än de som bor i andra stråk där man har en utbyggd busstrafik istället. Fryksdalen och stråket längs Värmlandsbanan hör till våra mer tätbefolkade landsbygdsområden, och det är orimligt att dessa ska få mycket sämre service än de som har busstrafik.

– Något som är särskilt konstigt med nedläggningsbeslutet som Värmlandstrafik fattat är också att det går emot en politisk enighet i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd och styrelse, förklarar Jesper Johansson. Där har man under våren blivit överens om att inga tågstationer ska läggas ner utan att först utreda viktiga aspekter som tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid, möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer, geografisk tillgänglighet på den aktuella banan och tillgången till annan kollektivtrafik som bussar på orten.

 

Bakgrund: tågstationsfrågans utveckling de senaste åren

2012 delegerade Värmlandstrafiks styrelse till verkställande direktören att besluta om nedläggning av femton av Värmlands tågstationer: Trångstad, Frykåsen, Rottneros, Kolsnäs, Ingmår, Edsbjörke, Ivarsbjörke, Badabruk, Oleby, Stjerneskolan, Lene, Brunsberg, Ottebol, Lerot och Ås. Ett villkor i delegationsbeslutet var att förändring av stoppstrukturen avvaktas tills förutsättningar för restidsförkortningar och / eller ekonomiska förutsättningar för trafikutbyggnad föreligger.

Hittills har sex av de femton stationerna i delegationsbeslutet lagts ner: Ingmår, Edsbjörke, Ivarsbjörke, Badabruk, Oleby och Stjerneskolan.

Därutöver har även stationen i Värmlands-Bro lagts ner, utan tydligt stöd i något styrelsebeslut.

Det beslut som styrelsen fattat idag innebär att även stationen Öjervik läggs ner, samt åtta av de nio återstående åtta stationerna som ingick i delegationsbeslutet från 2012 (två av dem ska dock trafikeras sommartid), medan däremot stationen i Frykåsen inte ingick i dagens nedläggningsbeslut.

I Region Värmland, som är ägare till Värmlandstrafik, har under våren både kollektivtrafiknämnden och regionstyrelsen i enighet ställt sig bakom följande i ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram: ”Stationsstrukturen fyller en viktig funktion för den geografiska tillgängligheten till kollektivtrafiken. Möjligheten att förbättra tillgänglighet och resmöjligheter genom etablering av nya stationslägen bör undersökas. Vid utveckling/förändring av utbudet av stationer och hållplatser i tågtrafiken ska följande faktorer redovisas och beaktas:
• Förväntade förändringar i resandet
• Tidsåtgången för att stanna och effekten på total restid i olika reserelationer
• Möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer
• Tillgången till alternativ kollektivtrafikförsörjning på orten
• Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet
• Geografisk tillgänglighet på den aktuella banan/linjen.”

Trafikförsörjningsprogrammet återremitterades av regionfullmäktige, men inte på grund av någon oenighet kring denna del, utan på grund av att Region Örebro inte gett klartecken till att medfinansiera en planerad satsning på utökad tågtrafik Örebro-Karlstad-Oslo.

Länk till Värmlandstrafiks tidtabeller

http://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/tag/

Här kan man lätt konstatera att tågturer med få stopp inte går mycket snabbare än tågurer med många stopp.

Nytt miljöcertifierat operationshus

Idag invigs det nya operationshuset vid Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Landstingsråd Jesper Johansson och gruppledare Eva Hallström är på plats. Här syns de tillsammans med landstingets fastighetschef Annette Andersson och förre fastighetschefen Lars Nilsson.

bild 4

Det var Lars Nilsson som ledde byggprojektet under uppstarten och rekryterade många kompetenta medarbetare till projektet, och det är Annette Andersson som sett till att det hela slutförts.

– Det nya operationshuset ska ge en hel del fördelar, förklarar Jesper Johansson. Istället för att flyttas runt mellan olika enheter på sjukhuset, ska patienten många gånger kunna gå direkt till operationshuset och träffa olika specialister där och bli undersökt inför operationen. Operationssalarna fungerar för många olika slags operationer, så man kan använda den sal som först blir ledig istället för att behöva vänta på en viss sal. Det blir effektivare och vi räknar också med att man ska hinna med fler operationer.

– Detta en av världens första sjukhusbyggnader som miljöcertifieras enligt LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, berättar Eva Hallström stolt. Certifieringen ska snart vara klar, och förhoppningen är att operationshuset ska klara den mest ambitiösa nivån, guld, i certifieringssystemet. Dessutom har byggprojektet hållit sin budget med en marginal på ca 50 miljoner – också det nästan unikt bland byggprojekt!

 

 

Ofredanden är aldrig ok – och tyvärr inte nya

Miljöpartiet Värmlands ordförande kommenterar – kvinnor ska känna sig trygga. Sexuella trakasserier är ingen ny företeelse, och är aldrig acceptabla.

De senaste dagarna när en läser i tidningen, lyssnar eller ser på nyheter har det handlat om sexuellt ofredande. Kan inte komma ihåg att det någonsin pratades om så här mycket, det är en väldigt viktig fråga som tyvärr verkar blivit en norm för vad som är ett okej beteende. Många kvinnor lyfter sina erfarenheter, berättar om hur de blir utsatta i hem och på offentliga platser.

Många berättar också hur det börjar vid mycket ung ålder, “han gör så för att han är kär i dig” ett citat som många känner igen sig i. När de blivit äldre berättas det om hur de fått lära sig att gå hem med nycklar i handen.

Exemplen är många, hjärtskärande om upprörande. Många anmäler inte när de blivit sexuellt ofredade, anledningarna till varför människor inte anmäler brott är många. Dock talas det om några återkommande anledningar. Rädsla och skam, meningar som “Det kommer inte göra något skillnad, polisen gör ingenting”. Många berättar också att det inte är förrän senare de förstår att beteendendet inte var lagligt, men då har det gått såpass lång tid att det inte är “värt” att göra en anmälan.

“En kvinnas kropp ska slippa tafsande händer, hon ska slippa kränkande kommentarer och hon ska känna sig trygg” – Åsa Romson

Medier skriver lite då och då om det sexuella ofredandet, det är otroligt viktigt att det lyfts. Det som däremot förvånar mig är de som pratar om trakasserier och sexuellt utnyttjande som något nytt.

Om en tittar bakåt i media, behöver inte vara särskilt långt så kan vi se att olika människor pratar om det sexuella ofredandet som “en ny företeelse”, även idag 2016 så pratar personer om att det är en ny företeelse. Inte nog med det, diskussionen om varifrån förövaren kommer verkar också vara det mest aktuella. Vet inte hur ni känner, men jag struntar verkligen i, var förövaren kommer ifrån.

För mig som för många andra kvinnor handlar det om att kvinnors kroppar inte får vara sina egna på skolor, på arbetsplatser, på dansgolv, i hem, i parker, i centrum, egentligen alla platser kvinnor vistar sig i.

Diskussionen fastnar vid, “De som ofredar kommer ifrån…” och  “Sexuellt ofredande är en ny företeelse” pratar vi inte om hur alla platser är otrygga eller vad vi kan göra för att lösa problemen. Är det inte dags att prata om hur vi får ett stopp på sexuella trakasserier, ofredande och utnyttjande oavsett om det är en “ny företeelse” eller varifrån förövaren kommer.

Det är ingen ny företeelse, kommer aldrig bli en ny företeelse, tyvärr sker det hela tiden och överallt. Om vi motförmodan ska prata om vem som är förövaren, så bör vi fokusera på en gemensam nämnare, den gemensamma nämnaren är inte att människor kommer från olika platser i världen. Den gemensamma nämnaren är, män.

Text: Aleese Rydlund
Ordförande Miljöpartiet Värmland