Tågstopp

DET VÅRAS FÖR TÅGSTATIONERNA!

I december 2019 öppnas tågstationerna i Rottneros och Oleby igen. I december 2020 hoppas vi kunna återöppna fler av de stationer som stängdes under förra mandatperioden. 

En viktig förklaring till att vi lyckats vända den negativa utvecklingen är att Värmland har demokratiserats, genom att Landstinget i Värmland och det tidigare kommunförbundet Region Värmland har slagits ihop. Förut styrdes kollektivtrafiken av kommunförbundet Region Värmland, som inte var direktvalt av Värmlands invånare, och där S hade nästan egen majoritet. Genom sammanslagningen har vi fått ett riktigt, direktvalt regionfullmäktige, som avspeglar hur värmlänningarna har röstat.

Valresultatet i landstingsvalet (regionfullmäktigevalet) är förstås också en viktig förklaring. Om inte MP hade kommit in i regionfullmäktige, så hade vi inte kunnat knuffa den här frågan i rätt riktning. Och om inte Värmlandssamverkan (MP, M, C, SiV, L, KD) hade blivit den styrande koalitionen i det nya Region Värmland, så hade det också varit mycket svårare.

Tillsammans med övriga partier i Värmlandssamverkan jobbar vi vidare för att även landsbygden och småorterna ska ha en bra kollektivtrafik!

 

VÅR TÅGKARTA FÖR VÄRMLAND

MP Värmland Tågkarta 2018

VÅRA ARGUMENT FÖR FLER TÅGSTATIONER

* Kortare restid med fler tågstopp. Att åka tåg är bekvämt och snabbt – men bara om det inte är alltför långt till tågstationen. När tågstationer lagts ner har många fått betydligt längre restider än tidigare. Genom att öppna nya tågstationer kan tåget bli ett fungerande alternativ för många fler än idag.

* Tåget är energisnålt och miljövänligt. Även vi i Värmland måste bidra till att motverka klimatförändringen, genom att minska på onödiga bilresor och åka tåg i större utsträckning. Vägtrafiken är den största källan till klimatpåverkande utsläpp i Värmland. För att fler ska välja tåget istället för bilen får det inte vara för långt till närmaste tågstation.

* Bra för Värmlands utveckling. Om Värmland ska kunna locka människor att flytta hit från storstadsområdena, så behöver vi kunna erbjuda bra boende med goda förbindelser, både på landsbygden och i tätorterna. Att kunna bo lantligt och samtidigt ha bra tågförbindelser till staden är drömmen för många. Den möjligheten är bra för hela Värmlands utveckling.

* Rättvisa åt landsbygden. Väldigt mycket skattemedel används till service som är mest lättillgänglig för dem som bor i tätorterna. Järnvägen och tågen är en gemensam resurs, som vi alla bidrar till både genom skatten och genom biljettpriset, och vi tycker järnvägen ska användas på ett sätt som är bra både för landsbygdsbor och tätortsbor. Det gör också att det är lättare för dem som bor längs järnvägen att ta del av annan service som finns i tätorterna.

* Det ena goda utesluter inte det andra. Miljöpartiets förslag är att man i pendlingstid, morgon och kväll, kör först ett snabbtåg och 15-20 minuter därefter ett tåg som stannar på alla hållplatser. På så vis får både de som bor i tätorterna och de som bor längs järnvägen bra tågförbindelser.

* Resandet från mindre tågstationer kan ökas. De mindre tågstationerna kan få fler resenärer än tidigare, om de får bra avgångstider i tidtabeller som är stabila från år till år, och en förenklad stoppstruktur så att det blir lätt att hålla reda på vilka tåg som stannar var. En enkel stoppstruktur skulle vara att vissa tåg bara stannar på ett visst urval av stationer, medan övriga tåg stannar på alla stationer. När det gäller de stationer som stängts de senaste åren, så är det viktigt att inte dröja för länge med att återöppna dem, för ju längre tiden går desto mer vänjer sig tidigare tågresenärer vid att ta bilen istället, eller så flyttar de från trakten.

SVAR PÅ MOTSTÅNDARNAS ARGUMENT

* Restiden mellan tätorterna har inte blivit kortare. Det har sagts att man skulle spara tre minuter för varje tågstopp som togs bort – men så har det inte alls blivit i verkligheten. Det viktiga för att minska restiderna är att investera i mötessträckor, kurvrätningar och andra moderniseringar av järnvägen – inte att ta bort tågstationer.

* Det finns inget som visar att färre tågstopp givit fler resande.  Det har sagts att om ett antal tågstationer läggs ner så skulle antalet resande mellan tätorterna öka mer än det antal som man förlorar genom att köra förbi stationerna. Men det finns ingenting som tyder på att det blivit så.

* Det går att ha tågstationer med olika standard. Det har sagts att det skulle bli för dyrt att rusta upp alla tågstationer. Men det är ingen som kräver att alla stationer ska ha samma standard och servicenivå. Den grundläggande nivån är att det ska finnas tåg som stannar när någon vill kliva på eller av. I övrigt kan standarden varieras och anpassas till vad man har råd med.

* Det är ingen allmän trend att minska antalet tågstationer. Det har sagts att den allmänna trenden i Sverige är att minska antalet tågstationer. Men i flera län har man tvärtom nyligen byggt nya tågstationer, eller planerar att bygga nya.

 

VAD HAR MILJÖPARTIET GJORT HITTILLS?

(historiken ska snart kompletteras med vad som hänt under 2019)

2018

Utredning pågår inom Region Värmland om var det är lämpligt att ha tågstationer, tack vare vår och Värmlandssamverkans motion om att förbättra landsbygdens och småorternas tillgång till tågtrafik.

2017

På Region Värmlands fullmäktige 17-12-01 beslutas, med anledning av vår och Värmlandssamverkans motion om att förbättra landsbygdens och småorternas tillgång till tågtrafik, att uppdra till kollektivtrafiknämnden att utreda var det är lämpligt att ha tågstationer i Värmland. utredningen ska redovisas senast december 2018.

På Region Värmlands fullmäktige 17-04-28 lägger vi och övriga partier i Värmlandssamverkan en gemensam motion om att utreda hur landsbygdens och småorternas tillgång till tågtrafik ska förbättras.

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 17-04-27: Även landsbygden behöver goda kommunikationer.

2016

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 16-12-28: Riv upp stationsnedläggningarna.

På Region Värmlands kollektivtrafiknämnd 16-06-22 röstade S ner vårt och Värmlandssamverkans förslag om trafikplikt som skulle hindra Värmlandstrafik från att fullfölja det nedläggningsbeslut de fattat i maj. Ledamoten från V var inte med på mötet, och därmed hade S egen majoritet. Vi och övriga partier i Värmlandssamverkan reserverade oss mot beslutet och protesterade i ett gemensamt pressmeddelande.

På Region Värmlands kollektivtrafiknämnd 16-06-02 vill Jesper Johansson och övriga ledamöter från Värmlandssamverkan ta upp förslag om ett särskilt trafikpliktsbeslut för att hindra Värmlandstrafik att lägga ner fler tågstationer innan det nya trafikförsörjningsprogrammet antas av regionfullmäktige. Nämnden beslutar dock att skjuta upp behandlingen av frågan till ett möte 16-06-22.

Pressmeddelande och blogginlägg 16-05-31 där Jesper Johansson protesterar mot lögner och desinformation i ett pressmeddelande från Värmlandstrafik gällande styrelsebeslutet om ytterligare stationsnedläggningar.

På Värmlandstrafiks styrelse 16-05-30 reserverar sig Monika Bubholz, tillsammans med Henrik Lander (C), mot styrelsens beslut om nedläggning av ytterligare tio tågstationer: Trångstad, Öjervik, Rottneros, Kolsnäs, Lene, Brunsberg, Ottebol, Lerot och Ås, samt Värmlands Bro som egentligen redan hade lagts ned utan stöd i något styrelsebeslut.

På Region Värmlandskollektivtrafiknämnd 16-03-23 får Jesper Johansson med sig hela nämnden på att lägga till följande i nämndens slutliga förslag till trafikförsörjningsprogram för länet:

”Stationsstrukturen fyller en viktig funktion för den geografiska tillgängligheten till kollektivtrafiken. Möjligheten att förbättra tillgänglighet och resmöjligheter genom etablering av nya stationslägen bör undersökas. Inför beslut om utveckling/förändring av utbudet av stationer och hållplatser i tågtrafiken ska följande faktorer redovisas och beaktas:

 • Tillgången till alternativ kollektivtrafikförsörjning på orten
 • Tidsåtgången för att stanna och effekten på total restid i olika reserelationer
 • Möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer
 • Förväntade förändringar i resandet
 • Kostnaderna”

2015

SVT Värmland intervjuar Jesper Johansson 15-11-13 om Värmlandssamverkans förslag till tillägg i trafikförsörjningsprogrammet, som socialdemokraterna röstade bort en vecka tidigare.

På Region Värmlands kollektivtrafiknämnd 15-11-06 föreslår Jesper Johansson och övriga ledamöter från Värmlandssamverkan några viktiga tillägg till ett remissförslag om nytt trafikförsörjningsprogram för länet. I tilläggsförslagen ingår bland annat:

”Möjligheten att förbättra tillgänglighet och resmöjligheter genom etablering av nya stationslägen bör undersökas. Nedläggning av tågstationer eller utglesning av utbudet på dessa ger en försämrad tillgänglighet till tågtrafiken, och har hittills inte gett några dokumenterade fördelar. Därför bör det inte ske utan en allsidig utredning av för- och nackdelar i varje enskilt fall.” ”Där linjetrafik etablerats gäller det att ta vara på resandepotentialen fullt ut. God geografisk tillgänglighet kan där vara en faktor för ökat resande, och är då främst beroende av hållplatslägen och stoppstruktur.”

Socialdemokraterna röstar bort tilläggsförslagen, och ledamöterna från Värmlandssamverkan reserverar sig mot att inte tilläggen tas med.

2014

Sista delen av valrörelsen 2014 affischerar vi för att få fler att tänka på tågstationerna när man röstar, framför allt i landstingsvalet.

Svar på Värmlandspendlarnas enkät inför valet 2014.

Protokollsanteckning av Jesper Johansson i Region Värmlands styrelse 14-08-21, mot skrivning om stationsnedläggningar i ärende om förskottering av pengar till Fryksdalsbanan.

Pressmeddelande 14-08-19 och blogginlägg 14-08-20 med anledning av S-utspel om satsning på Fryksdalsbanan – varför inte behålla tågstationerna också, så att fler får glädje av upprustningen?

Pressmeddelande 14-08-22 och blogginlägg 14-08-23 om vårt regionala valmanifest, där BRA KOLLEKTIVTRAFIK I HELA VÄRMLAND är en av fyra prioriterade fokusfrågor.

Jesper Johansson lyfter fram tågstationsfrågan i NWT:s personporträtt av honom 2014-08-02.

Presskonferens 14-02-17 om nya handlingsprogrammet, Jesper Johansson och Stina Bergström förklarar att vi går till val på att rädda de nedläggningshotade tågstationerna.

Intervju med Jesper Johansson i Värmlandsnytt 14-02-16.

MP Värmlands medlemsmöte 14-01-25 antar vårt regionala handlingsprogram för 2014-2018.

2013

MP deltar med semafor-plakat vid manifestationen för tågstationerna i Karlstad 13-11-27.

Region Värmlands fullmäktige 2013-11-08: MP lägger ett eget förslag om ny Värmlandsstrategi, vårt förslag innehåller bl.a. mål om att andelen hushåll och arbetsplatser med kollektiva pendlingsmöjligheter inom 2 km ska öka.

Pressmeddelande 13-11-15: Lyssnar C på sin minister om tågstationerna?

Gustav Fridolin medverkar SVT:s ”Debatt” 13-11-14 och förklarar att MP vill att tågstationerna i Värmland ska få vara kvar.

Jesper Johansson kommenterar Fryksdalsbanans nya tidtabell i NWT 13-11-04.

MP bjuder på tårta vid protestfesten för tågstationerna 13-05-10.

Pressmeddelande 13-03-08: Livlig debatt om tågstationerna på regionfullmäktige (med bilaga: Jesper Johanssons yrkanden som röstades ner i regionfullmäktige). Jesper Johansson lämnar även in en motion till fullmäktige om att Region Värmland ska ta fram en opinionsundersökning eller marknadsundersökning som visar om färre tågstationer leder till att fler eller färre skulle välja att resa med tåg.

Insändare i Värmlands Folkblad 13-03-08: Rädda fler tågstationer.

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 13-03-05: Nu gäller det att rädda tågstationerna.

MP:s språkrör Gustav Fridolin uttalar sig för att bevara tågstoppen.

Pressmeddelande 13-02-14: Reservation i kollektivtrafiknämnden (med bilaga: Jesper Johanssons reservation mot att tågstationsfrågan inte togs med i kollektivtrafiknämndens förslag till trafikförsörjningsprogram).

Varför kan inte tågen stanna? Blogginlägg 13-01-30 av Stina Bergström (om debatten i Fagerås 13-01-29).

Värmlands Folkblad 13-01-30: MP-debattör var ensam men populär (om trafikdebatten i Fagerås 13-01-29).

Miljöpartiet i Sunne skickar remissyttrande om förslaget till trafikförsörjningsprogram.

Miljöpartiet i Värmland skickar remissyttrande om förslaget till trafikförsörjningsprogram.

2012

Pressmeddelande 12-11-29: Kampen för tågstationerna fortsätter! (med bilaga: Jesper Johanssons reservation mot att tågstationsfrågan inte togs med i remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet).

Pressmeddelande 12-10-15: Beklagligt styrelsebeslut, befogad reservation.

TV-inslag 12-10-05 där Jesper Johansson och Per-Inge Lidén kommenterar bytet av ordförande i Värmlandstrafik, och Jesper Johansson understryker att debatten om tågstationerna fortsätter fram till den 8 mars.

TV-intervju med Jesper Johansson efter Värmlandstrafiks styrelsemöte 12-09-28.

TV-intervju med Jesper Johansson före Värmlandstrafiks styrelsemöte 12-09-28.

Debattartikel i Värmlands Folkblad 12-09-28: Vårt förslag för ökat tågresande är bättre.

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 12-09-25: Sämre för många, bättre för ingen?

Debattartikel i Värmlands Folkblad 12-09-11:  En tågstrategi för hela Värmland.

Radiointervju och nyhetsinslag med Stina Bergström 12-09-10.

Pressmeddelande 12-09-07: Tågstrategi för hela Värmland.

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 12-05-23: Behåll de mindre hållplatserna.

 

BRA LÄNKAR OM TÅGSTATIONSFRÅGAN

Rädda alla 17 tågstationer (Facebook-grupp)

5 thoughts on “Tågstopp

 1. Lägg ned Fryksdalsbanan och gör världens vackraste cykelbana istället. Ersätt trafiken med bussar som är mer flexibla och stannar för sina kunder, resenärer. Cykelbanan blir en säker gång och cykelbana för de boende utanför de centrala samhällena.
  Bor 40 meter från en nedlagd järnvägsstation och kan tågpendla. 😦
  Lollo / Sunne

  • Tack för din kommentar! Det är bra att få vår politik prövad mot andra åsikter!
   Klarälvsbanan är ju en nedlagd järnväg som nu är en väldigt trevlig cykelled på sommaren, så jag förstår hur du tänker. Men jag och miljöpartiet tror det är bättre att folk kan pendla snabbt och effektivt, både från stora kommuner och mindre samhällen. Vi vill behålla de små stationerna. Bussen upplevs ofta som ett krångligare sätt att ta sig fram, och det är mindre miljövänligt!
   Nu när det ligger järnväg ska vi satsa på den – så att fler kan välja att bo på landet om de vill!
   /Martin Oscarsson, styrelsemedlem.

   • Hur du tror och att folk vill pendla snabbt hjälper inte oss som bor efter järnvägen. De små stationerna finns kvar och bussarna stannar där. Även om bussarna är långsammare och som du säger krångligare så går det att åka med dom iaf.
    Miljövänligt eller inte? Jag väljer att pendla med bil till Göteborg istället för att ta tåget för att det inte stannar. Jag köpte mitt hus här i Ingmår för tolv år sedan och då kunde jag pendla med tåg, men idag väljer jag bilen för att det blir för krångligt att åka tåg. 1500 mil/år. Hmmm…
    Satsa på järnvägen. Bygg en cykelbana! Fler kan cykla säkert till Sunne. Lägg kulvert för framtiden, fiber och vatten och avlopp i järnvägsbanken.
    Lollo / Stinsen i Ingmår

   • Det är inte mer miljövänligt att åka dieseldrivet tåg än att åka buss, Martin Oscarsson. Faktum är att det är tvärtom. Fryksdalsbanan, där MP vill behålla tågstationerna, är inte elektrifierad, utan trafikeras av dieseldrivna tåg. Ett dieseldrivet Itinotåg drar mer diesel per passagerare än vad Värmlandstrafiks bussar gör. Än värre är att de tåg som köpts in och måst anpassas till ej elektrifierade banor som Fryksdalsbanan även trafikerar elektrifierade banor. Miljövinsten att ta tåget istället för bussen är således här noll. Istället fungerar tåget som miljöbov. Ser man det ur strikt miljömässig synvinkel, borde de oelektrifierade banorna stängas för tågtrafik bums och bussar sättas in medan elektrifieringen pågår. Parallellt får man bestämma sig för vilka tågstationer som ska vara kvar. Detta är det enda rimliga – åtminstone om man bryr sig om miljön.

 2. Jag tror inte detta vansinniga beslut att lägga ner tågförbindelserna till Värmländsk landsbygd kommer hålla om allmänhetens tryck i frågan fortsätter tills Region Värmlands beslutsdag den 8 mars. Det är impopulärt och det är ett dåligt beslut som inte är lätt att försvara att ta bort alla dessa tågstationer. Jag hoppas verkligen att politiker från de flesta partierna, inte bara MP, kommer att vilja få med i trafikförsörjningsprogrammet att vi ska behålla stationerna och utvecka en ännu bättre stoppstruktur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s