Spel är kultur, glädje och utveckling

There is no gaming on a dead planet
Spel funkar bäst på en planet vi inte kvaddar

Spelhobbyförbundet SVEROK har ställt ett antal kloka frågor till partierna hur vi ser på spel i relation till sport och annan kultur. Spelkultur är kanske inget de flesta associerar med Miljöpartiet, även om vi har många av våra medlemmar som är engagerade – därför tyckte vi det var intressant att dela med oss av hur vi tänker kring spel, kultur och e-sport.

Detta är Miljöpartiet Värmlands svar. I Augusti kan den som vill läsa samtliga partier som svarat på SVEROKs hemsida.

Spel är en kulturform.

Ja. Miljöpartiet Värmland betraktar spel som en given kulturform. Den är en samling kulturuttryck som innesluter tidigare kulturformer. På innovativa sätt bidrar spelkultur till såväl förströelse som fördjupande meningsfulla upplevelser, för den enskilde eller i grupp. Genom spel kan du möta människor från världens alla hörn, forma vänskaper och utvecklas som människa. Spel bör betraktas likvärdigt med andra kulturella uttryck och därför stödjas och främjas av samhället.

E-sport ska vara en självklar del av idrottsrörelsen.

Ja. E-sport kräver koncentration, precision och utvecklar inte sällan det strategiska och taktiska kunnandet hos utövare. Det innehåller ofta lagelement och har en hängiven och stor supporterkultur, bland annat på Twitch och YouTube. Idag tänker man inte sällan att idrott ska innehålla fysiska ansträngningar, Miljöpartiet Värmland ser poängen med fysisk aktivitet för välmåendet. Inte desto mindre är e-sport ett stort intresse för många, och ser det som en del av en bredare idrottsrörelse som ger utövare och fans stor glädje.

Bidragen till ungdomsorganisationer ska höjas.

Ja. Ungdomsorganisationer är en biljett in i en självständig demokratisk organisering som bidrar till en bättre och mer mångfaldig demokrati. Ungas röster måste få existera med goda förutsättningar, därför ställer vi oss positiva till generösare bidrag till ungdomsorganisationer och att stödet utformas så att det hjälper till att aktivera tonåringar, där föreningslivet ofta har svårare att nå ut brett.

Det behövs fler fysiska mötesplatser anpassade för spelkultur.

Ja. Behovet av att utveckla sin hobby och spelintresse tillsammans med andra är en positiv sak, spelkulturen ska ha möjlighet att ta del av offentligt stöd på likvärdigt sätt som andra kulturformer. I kommunernas olika fritidsverksamheter ser dessutom positivt på att spelkultur ingår inom ramen för satsningar som “Ungdomens hus”, särskilda fritidsgårdssatsningar och genom stöd till lokala konvent och evenemang.

Bidragen till ungdomsorganisationer ska som regel vara generella och långsiktiga snarare än tillfälliga projektmedel.

Ja. Vi ser att projektstöd ger fördelar ibland, men kontinuerliga stöd är mycket bättre för långsiktigheten i ungdomsorganisationernas verksamheter. Man har inte sällan samma behov som vuxenorganisationer kring generella stöd och Miljöpartiet Värmland har uppfattningen att bidrag till ungdomsorganisationer ska vara långsiktiga.

Ungdomsorganisationer ska alltid vara remissinstans i frågor som rör dem.

JA. Vi ser det som en självklarhet, men som tyvärr inte alltid infrias. Vi måste driva på i den riktningen politiskt.

Spel ska finnas i den regionala/lokala kulturstrategin.

JA. Vi tycker det är mycket viktigt att vi har med spelkultur i regionala och lokala kulturstrategier. I Värmland har vi med det idag genom Värmlands kulturplan 2017-2020. I regionen arbetar vi för att spelkultur ska möta andra kulturformer i exempelvis filmområdet. I år har Region Värmland undersökt var det kan finnas utrymme för större projekt, i utvecklingsplanen har Region Värmland bestämt att en del av regionens ungdomspengar kan användas till spelkulturevenemang.

Vill du läsa mer om Miljöpartiets kulturpolitik, läs här.