Bra budgetsatsning på skydd och skötsel av värdefulla naturområden

– Det är jättebra att regeringen ökar satsningarna på skydd och skötsel av områden med stora naturvärden. Det säger Torbjörn Nilsson från Ulvsby, som är biolog och ingår i Miljöpartiets partistyrelse.

Regeringen förstärker anslaget för skydd av natur med 200 miljoner per år, och det anslag som används till bl a skötsel av skyddad natur förstärks med 400 miljoner per år. Det berättade miljöminister Isabella Lövin och finansmarknadsminister Per Bolund vid en pressträff på förmiddagen om miljö- och klimatsatsningarna i årets höstbudget.

– För att alla växter och djur som hör hemma i vårt land ska kunna finnas kvar här, behöver vi skydda mer skog, och särskilt de skogar som fortfarande har kvar höga naturvärden, förklarar Torbjörn Nilsson.

Många markägare gör värdefulla insatser genom att själva spara sådana skogar. Men när skogsägarna inte själva kan bekosta detta, är det viktigt att samhället har resurser till att betala ersättning så att inte skyddsvärda skogar blir avverkade.- Det är också viktigt med resurser för naturvårdsskötsel av skyddade områden, fortsätter Torbjörn Nilsson.

En del områden mår bäst av att inte skötas alls, men t ex i många områden där de hotade arterna är beroende av lövträd behövs skötsel för att inte granen ska tränga undan lövträden.

Rösta på Miljöpartiet i EU-valet

Vi står upp för klimatet, freden och för alla människors möjlighet att leva goda liv i Europa. Per-Inge Lidén är värmländsk kandidat på vår lista till EU-parlamentet och är även språkrör för Miljöpartiet Karlstad.

pimglob

Här presenterar han i ett antal korta filmer varför en röst på Miljöpartiet är en röst på klimat, frihet och solidaritet.

En röst för fred 🕊️

klimatet 🌍

och alla människors lika värde 💚

Eva Hallström (MP) på klimatmötet i Katovice

Eva Hallström, landstingspolitiker i Värmland, har nyss kommit hem från klimatmötet COP 24 i Katovice, i Polen.

– För att få komma in i området där förhandlingarna sker behöver man något som kallas ackreditering, förklarar Eva Hallström. Jag är medlem i Gröna Kvinnor, som ingår i en internationell förening som heter Gender CC, och genom den kunde jag bli ackrediterad.

För dem som fått ackreditering fanns stora möjligheter att vara med på intressanta seminarier. Eva Hallström deltog bland annat i ”2018 Global Climate & Health Summit”, som ordnades av Världshälsoorganisationen, WHO, tillsammans med andra organisationer.

– Där pratade vi om kopplingarna mellan klimatförändring och hälsa, berättar Eva Hallström. Ett skrämmande faktum som lyftes upp var att varje år dör 7 miljoner människor till följd av luftföroreningar. Men positivt var att man beräknat att investeringar och andra kostnader för att minska luftföroreningarna får man dubbelt tillbaka genom bättre hälsa hos befolkningen.

IMG_1515

– På ett annat seminarium, Nordiskt Forum, kunde jag själv berätta om hur mycket vi i Landstinget i Värmland lyckats minska vår energiförbrukning och våra utsläpp av växthusgaser, och att landstinget till 100 % använder förnybar elenergi. Det väckte stort intresse och många ville veta mer, berättar Eva Hallström vidare.

IMG-3457

På lördagen var det en stor demonstration för mer kraftfulla åtgärder mot klimatförändringen.

– Demonstrationen började vid ett torg där Greta Thunberg inledningstalade, säger Eva Hallström. Bland de tusentals deltagarna fanns bland annat 35 svenskar som åkt ner med en buss som Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson ordnat.

– Det var hoppingivande att träffa så många människor som kämpar för klimatet. Samtidigt som jag var orolig att själva toppmötet inte skulle leda till de resultat som behövs, och att Sveriges riksdag skulle rösta igenom en M-KD-budget som innebär stora steg bakåt för klimatarbetet, avslutar Eva Hallström.

Värmlandssamverkan har enats om att styra Region Värmland

Efter förhandlingar mellan Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har partierna enats om att bilda styre för Region Värmland.

 

En bra grund i förhandlingarna har varit det goda samarbetet och sättet att lösa utmaningar på under de två gångna mandatperioderna. Vi kan också konstatera att Värmlandssamverkan sedan tidigare är överens om regionplanen och budget för 2019.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet för att utveckla Värmland. Värmlänningarna ska ha god tillgång till bra hälso- och sjukvård och utveckling i hela Värmland. Efter valet har Värmlandssamverkan 37 mandat och är det största blocket i regionfullmäktige. Vi avser därför att styra och ta ansvar för Region Värmland.

Den 1 januari 2019 bildas Region Värmland och med det förändras organisationen. Det bildas nämnder som kommer arbeta inom respektive område. Region Värmland får ett bredare uppdrag med ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kultur och bildning samt kollektivtrafik.

Här nedan följer Värmlandssamverkans politiska plattform 2019 – 2022:

 

Sex partier i samverkan för livskvalitet i världsklass i hela Värmland

Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland, nuvarande och framtida invånare liksom våra besökare, ska uppleva livskvalitet i världsklass under hela livet oavsett var i regionen man bor, lever och verkar. En förutsättning för vårt arbete är en god samverkan med andra viktiga aktörer.

I Region Värmland ska all verksamhet kännetecknas av respektfulla möten. Alla människors lika och okränkbara värde oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, social situation, funktionsbehov eller bostadsort ska vara vägledande. Vid större förändringsarbete ska processen genomsyras av dialog med de som berörs.

Region Värmland ska verka för att vara en attraktiv organisation som bedriver ett aktivt kvalitetsarbete med klok utveckling och innovationer. Region Värmland ska också vara en förebild när det gäller ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen ska vara effektiv och flexibel. Framgångsfaktorer är en attraktiv arbetsplats, konkurrenskraftiga löner och utvecklingsmöjligheter. Region Värmlands folkhälsoarbete ska präglas av en utvecklad och långsiktig samverkan.

Vi tar aktivt ansvar för att Region Värmlands miljöarbete stärks, och att vi värnar om de gemensamma resurserna lokalt och globalt. God miljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Region Värmland ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor.

Region Värmland ska ha ett givande internationellt samarbete med fler aktörer från övriga världen, men främst Norge och EU. Målet är att arbetet ska ge den egna verksamheten och regionen goda och långsiktiga utvecklingsförutsättningar.

En framåtsyftande regional utveckling leder till starkare ekonomi som ger förutsättningar för välfärdsarbetet. Region Värmland ska arbeta långsiktigt och strategiskt med ekonomiplanering och hälsoekonomi, samtidigt som kontinuerliga uppföljningar och revideringar av budget och verksamhetsplan görs. God ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans och med fokus på hög kvalitet är en grundförutsättning för effektivt utvecklingsarbete.

Region Värmland har en mycket viktig roll i att utveckla digitaliseringens möjligheter, både för den egna organisationen såväl som för regionen som helhet. Region Värmland ska vara pådrivande i denna utveckling och utveckla Värmland till en smart region.

Kompetensförsörjning och integration är viktigt för tillväxt. Det är avgörande för Värmlands framtid att alla som kan arbeta får möjlighet till det och att näringsliv och offentlig sektor kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det är också viktigt att alla invånare, oavsett var i världen man är född, känner en delaktighet i samhället. Region Värmland har en viktig roll att fylla i kompetensförsörjningsarbetet. Bra samverkan med andra är en avgörande framgångsfaktor.

I Region Värmland ska vården ha patientens perspektiv. Den vård du behöver ofta ska finnas nära. Verksamhet som med fördel kan flyttas ut i regionen ska så göras. För att lyckas med detta krävs bra ledarskap och att medarbetarna har möjlighet att arbeta med kvalitet. För oss går kvalitet och ekonomi hand i hand och är en förutsättning för en effektiv och patientsäker vård.

Genom att överlåta valet av utförare av hälso- och sjukvård till patienterna, sker ett vårdval som främst bygger på kvalitet och tillgänglighet. Valfrihetssystem kan byggas upp för många av Region Värmlands verksamheter inom såväl vård och behandling som rehabilitering och förebyggande insatser. Vården ska ha en helhetssyn på människan där fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov tillgodoses.

Alla ska erbjudas hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården och lättillgänglig information om de skilda verksamheterna som erbjuds av Region Värmland och andra vårdgivare. Vården ska vara tillgänglig via telefon, digitalt och personlig kontakt.

Värmland ska vara en region som är attraktiv och konkurrenskraftig. Fler och starkare företag där idéer och utvecklingsresurser tas tillvara leder till fler arbetstillfällen och därmed möjlighet för människor att bo och verka i hela Värmland. Genom en välfungerande regional samverkan mellan näringsliv, det offentliga och utbildning skapas förutsättningar för utveckling. Fokus ska vara på de styrkor som finns i Värmland, så som skoglig bioekonomi, besöksnäring, stål och verkstad samt IT.

Med forskning inom spjutspetsområden samt nya kombinationer av kunnande kan Värmland tillhandahålla nya lösningar och skapa förutsättningar för att stärka innovationskraften. Ett starkt entreprenörskap är en nyckel i Värmlands innovationsarbete. Närheten till och samarbetet med Norge är viktigt för Värmland.

Region Värmland ska erbjuda ett sammanhållet, smidigt och effektivt transportsystem för hela Värmland, samt till och från regionen. Det är en förutsättning för tillväxt. Det ska finnas ett välutvecklat system för infrastruktur och transporter för såväl person- som godstrafik. Region Värmland ska verka för att utveckla och förbättra både väg, järnväg, sjöfart och flyg liksom bredband.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Den bidrar till att minska negativ miljöpåverkan och öka tillgänglighet till lokala och regionala arbetsmarknader och andra viktiga resmål. Region Värmland ska utveckla och effektivisera kollektivtrafiken så att fler har möjlighet att välja kollektivt resande. För det behöver kollektivtrafiken bli ännu mer attraktiv och anpassad efter resenärernas behov, bland annat genom god tillgänglighet på så många orter som möjligt.

Region Värmland ska värna om och arbeta för en långsiktig utveckling av kultur och bildning i länet. Kulturen i Värmland står sig stark och bidrar till den värmländska besöksnäringen. Regionen ska arbeta för att bidra till mångfald inom kulturen. Entreprenörskapet inom kultursektorn behöver stärkas. Fler behöver få möjligheten att ta del av det offentliga stödet till kulturlivet som också bidrar till integration och mötet mellan olika kulturer. I Värmland ska det vara lätt att ta del av och utöva kultur i hela regionen, särskilt för barn och ungdomar.

Det ska arbetas för att fler ska kunna ta del av Region Värmlands folkhögskolors utbud. Utbildningarna ska hålla hög kvalitet och skolornas form och arbetssätt ska tas tillvara och utvecklas.

Tack för ert förtroende

Jesper och Stina (1 av 1).jpg

Igår blev det slutgiltiga resultatet färdigt i landstingsvalet. Miljöpartiet får två mandat i den nya församlingen, med Jesper Johansson och Eva Hallström som våra ordinarie ledamöter, samt Robert Halvarsson, Monika Bubholz och Torbjörn Nilsson som ersättare. Vi kommer att kämpa för bättre miljö, god kollektivtrafik och vård nära dig.

Det hade inte varit möjligt om det inte vore för alla er som gav oss er röst. I detta val har det varit särskilt tydligt att varje röst räknas och haft stor betydelse. Tack för ert förtroende!

/ Jesper Johansson och Stina Bergström
Språkrör för Miljöpartiet Värmland

Miljöpartiets språkrör på opinionsmöte i Lene: Öppna tågstationerna igen!

– Det var ett dåligt beslut att lägga ner en massa tågstationer. Inga fördelar med nedläggningarna har kunnat visas, restiderna mellan större orter har inte blivit kortare. Däremot har det blivit stora nackdelar för många människor som bor längs järnvägen. Därför vill vi i Miljöpartiet öppna stationerna igen! 
Det sa Jesper Johansson, språkrör för MP Värmland och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, på ett opinionsmöte vid Lenes nedlagda tågstation på fredagskvällen.
– Det är viktigt med bra kollektivtrafik i hela Värmland, sa Jesper Johansson också. Och det är orättvist att de huvudstråk i Värmland där det finns järnväg ska ha så väldigt mycket längre till en hållplats än de huvudstråk där det går bussar.
Bild 1 Jesper Johansson, Stina Bergström m fl på Lene station
Deltog gjorde även Miljöpartiets värmländska riksdagsledamot, och språkrör för MP Värmland, Stina Bergström, boende vid grannstationen Högboda.
– Miljöpartiet vill satsa mycket mer resurser på järnvägen och tågtrafiken i hela Sverige, även på landsbygden. Kollektivtrafiken måste bli tillgänglig för så många som möjligt, sa Stina Bergström.
– Landstingsvalet i år är väldigt viktigt för hur det blir med tågstationerna, förklarade Jesper Johansson. För två år sedan trodde vi att hoppet var ute, då socialdemokraterna röstat ner vårt och Värmlandssamverkans förslag som skulle hindra fler förhastade nedläggningar av tågstationer. Men sedan har vi fått med oss övriga partier på att utreda var det är lämpligt att öppna tågstationer. Utredningen ska bli färdig i december.
– Om Miljöpartiet blir starkt i landstinget så vi kan få med oss de flesta partier på att även landsbygden och småorterna ska ha en bra kollektivtrafik. Då kan de tågstationer som lagts ner på senare år öppnas igen, och flera nya stationer öppnas, sa Jesper Johansson.

Bättre kollektivtrafik på småorter och landsbygd ska utredas

Region Värmlands kollektivtrafiknämnd har idag beslutat om ett förslag till omarbetat trafikförsörjningsprogram för länet, som ska skickas ut för synpunkter till kommunerna. På initiativ av Jesper Johansson (MP) valde nämnden att i förslaget skriva in att flera utredningar ska göras som kan öppna för att kollektivtrafiken blir betydligt bättre på småorter och på landsbygden.

Ett tillägg gäller den länge omdebatterade frågan om tågstationer:

”Lokaliseringen av hållplatser och stationer påverkar också tillgängligheten. En översyn ska göras av möjligheterna att trafikera fler platser utmed befintliga linjer i tågtrafiken. Även möjligheterna att anlägga helt nya hållplatser ska utredas.”

Den utredningen pågår redan, enligt ett beslut av Region Värmlands fullmäktige i fjol som Miljöpartiet tagit initiativ till, och ska redovisas i december.

En nyhet är däremot att kollektivtrafiknämnden även vill utreda om man kan öppna tågtrafik mellan Kristinehamn och Filipstad:

”Även möjligheterna att köra tågtrafik på Inlandsbanan till Storfors, Nykroppa och Filipstad ska utredas.”

På många håll på landsbygden finns varken tåg eller busslinjer, men däremot skolskjutsar. Kollektivtrafiknämnden vill därför undersöka olika sätt att låta skolskjutsarna bli en resmöjlighet även för andra än skoleleverna:

”Förutsättningarna för att öppna skoltrafiken för allmänna kollektivtrafikresenärer ska utredas närmare, liksom möjligheterna att omvandla skoltrafik till allmän linjetrafik.”

I ett annat tillägg pekar kollektivtrafiknämnden på att de regionala tågen borde kunna ha fler turer på helgerna:

”Utbyggnad av tågtrafiken under programperioden försvåras av begränsningar i både fordonstillgång och järnvägskapacitet. Ökad turtäthet i helgtrafiken är i den situationen en möjlighet att utöka utbudet. Fler hållplatslägen med stoppmöjlighet kan också vara ett bra sätt att utöka service och användbarhet i tågtrafiken.”

Jesper Johansson är mycket nöjd med nämndens beslut idag:

– Det är väldigt skönt att fler och fler partier börjar inse att även landsbygdens invånare bör kunna använda kollektivtrafiken. Nu hoppas jag att kommunerna instämmer i de här förslagen. Och så hoppas jag förstås att väljarna i landstingsvalet stödjer det parti som driver på för en bra kollektivtrafik i hela Värmland!