Pressmeddelande 2013-02-14: Reservation i kollektivtrafiknämnden

Behåll tågstationerna, och låt kommunerna komma till tals om tidtabeller och andra förändringar i kollektivtrafiken! Det föreslog Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, att nämnden skulle skriva in i det nya trafikförsörjnings­programmet. Men de andra partierna röstade emot båda förslagen, så Jesper Johansson reserverade sig för dessa förslag.

Jesper Johansson föreslog två tillägg till programtexten: Ett om vikten av att behålla stationerna på de värmländska järnvägarna och ett om att kommunerna och landstinget borde få möjlighet att yttra sig om förändringar i kollektivtrafiken. Båda tilläggen avslogs av nämndens övriga ledamöter, vilket Jesper Johansson reserverade sig mot. (Se reservationstext nedan).

– Jag är medveten om att alla inte tycker lika i frågan om tågstoppen, men det är anmärkningsvärt att man inte ens vill beröra frågan i nämnden, säger Jesper Johansson.

– Och då har ändå både landstinget, tre kommuner och fyra andra organisationer uttalat sig i samma riktning som jag i sina remissyttranden!

Trafikförsörjningsprogrammet för 2014-2018 har varit på remiss inför dagens behandling i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd. Nu ska nämndens förslag överlämnas till regionstyrelsen inför beslut i regionfullmäktige 2013-03-08.

En annan fråga som skilde Jesper Johansson från de andra nämndledamöterna var synen på kommunernas delaktighet i uppföljningen av programmets genomförande.

– Uppföljningen av verksamheten blir inte så meningsfull om man inte får möjlighet att tycka till om den fortsatta utvecklingen. Och erfarenheterna från en rad händelser visar att det är viktigt att vara ute i god tid och ge möjlighet att lämna synpunkter på kommande förändringar, förklarar Jesper Johansson. Han nämner som exempel Värmlandstrafiks nya biljettprissättning som sjösattes i höstas och tågturerna mellan Kristinehamn och Karlstad som drogs in i december.

– Kommunerna och landstinget finansierar kollektivtrafiken med stora belopp, och har också i uppdrag att bevaka sina medborgares gemensamma intressen. Då är det väl självklart att de ska vara välinformerade och delaktiga i trafikens utveckling, konkluderar Jesper Johansson, och har även i denna fråga medhåll från remissinstanserna.

Reservationen och tilläggsyrkandena återfinns här nedanför.

För frågor, kontakta Jesper Johansson, 0730-35 90 52, jesper.johansson@mp.se

Reservation i ärende om trafikförsörjningsprogram i kollektivtrafiknämnden 2013-02-14

Jag reserverar mig mot nämndens beslut att avslå nedanstående två tillägg till programtexten.

Frågan om järnvägsstationerna på Fryksdals- och Värmlandsbanorna är av strategisk betydelse för Värmlands landsbygd och avgörande för kollektivtrafikens tillgänglighet i viktiga pendlingsstråk. Att inte ens ta upp en så uppenbart politisk fråga i trafikförsörjningsprogrammet, utan låsa in den i en bolagsstyrelse, är odemokratiskt och bryter mot syftet med kollektivtrafiklagen och bildandet av en regional kollektivtrafikmyndighet. Det går dessutom emot de yttranden som berör frågan, från landstinget, Karlstads, Kils och Eda kommuner samt flera andra organisationer.

Det är också förvånande att nämnden inte vill säkerställa att kommuner och landsting ska kunna lämna synpunkter i tidiga skeden, särskilt med tanke på de händelser som ägt rum på senare tid där förändringar i verksamheten medfört obehagliga överraskningar för resenärer, vilket föranlett negativa reaktioner från de berörda kommunerna. Även här går beslutet emot de yttranden som finns i ämnet, från landstinget samt Karlstads, Kils och Säffle kommuner.

Jesper Johansson (MP)

Tillägg 1: Nytt stycke under rubriken Principer för trafikutveckling (sid 19):

HÅLLPLATS-OCH STATIONSSTRUKTUR

Närhet till lämpliga hållplatser är viktig för kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet. I de kollektivtrafikstråk som huvudsakligen trafikförsörjs med tåg är tillgängligheten starkt beroende av stoppstrukturen i tågtrafiken. Järnvägen har betydligt glesare mellan hållplatserna än motsvarande stomlinjer med busstrafik, vilket innebär att varje järnvägsstation får en mer strategisk betydelse för kollektivtrafikens tillgänglighet. För att inte ytterligare försvaga tillgängligheten längs tågtrafikens stomlinjer måste befintliga stationer i huvudsak fortsätta användas, även om vissa turer kan ha en stoppstruktur som innebär att endast ett urval trafikeras.

I Karlstadsregionen bör inriktningen vara att anordna fler stationer, för att ta vara på den stora resandepotentialen som finns där.
För både buss och tåg gäller att stoppstruktur och tidtabeller i möjligaste mån bör hållas stabila över tid, då tillgänglighet och marknadsuppbyggnad förutsätter att resenärerna får möjlighet att lära sig hur systemet fungerar och anpassa sina vardagsrutiner.

Tillägg 2: Ny mening under rubriken Uppföljning (sid 25):

Kommuner och landsting ska årligen ha möjlighet att inkomma med synpunkter på kommande verksamhetsförändringar.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s