Pressmeddelande: Livlig debatt på Region Värmlands fullmäktige

Det blev både långa och livliga debatter på Region Värmlands fullmäktige idag – främst om Värmlandsstrategin, men också om länstransportplanen. Miljöpartiets förslag blev nedröstade i båda ärendena, men i fråga om Värmlandsstrategin vann man ändå en  delseger, då fullmäktige beslöt att lägga till ett av de nya mål som Miljöpartiet föreslagit, att gång-, cykel,- och kollektivtrafikens andelar av persontransporterna ska öka.

Miljöpartiet la fram ett eget förslag till Värmlandsstrategi, med större tyngdpunkt på livskvalitet, hållbar utveckling och att hela Värmland ska leva, som motförslag till det förslag som Region Värmlands styrelse presenterat. På plats från Miljöpartiet var Jesper Johansson, Agnes Utter och Asso Zand, som alla tre deltog i debatten om Värmlandsstrategin.  Jesper Johansson inledde debatten med att presentera Miljöpartiets förslag:

– Vi vill ha en Värmlandsstrategi där livskvalitet är den övergripande visionen som alla mål och åtgärder syftar till. Vi tycker det är lite märkligt att bara betrakta livskvalitet som ett av flera prioriterade områden, likställt med ”starkare företag” och ”höjd kompetens”. I vårt förslag har vi därför arbetat in de övergripande resonemangen om livskvalitet i visionen ”Värmland – ett skönare liv”, och ersatt det prioriterade området om livskvalitet med   tre nya prioriterade områden, som också är viktiga för att nå visionen: Långsiktigt hållbar och attraktiv miljö, Hälsa och välfärd för alla, och Rikt kulturliv, förklarade Jesper Johansson.

– Vi vill ha en Värmlandsstrategi för en långsiktigt hållbar utveckling, och det innebär både en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Jag ska nu fokusera lite på miljöfrågorna, fortsatte Jesper Johansson. Vi vill ha ett tydligt mål för minskad klimatpåverkan. Vårt förslag är att utsläppen av de viktigaste växthusgaserna 2020 inte ska motsvara mer än 3 ton koldioxid per person och år. Det är ett tufft mål, en halvering jämfört med utsläppen 2009, men Region Värmland har ju redan ställt sig bakom målet om ett klimatneutralt Värmland år 2030, och för att klara det behövs det även ambitiösa mål på vägen dit.

– 40 % av de klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från trafiken. Om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle så måste vi styra om både persontrafik och godstrafik från bilar och flyg till mer miljövänliga transportsätt. Därför bör Värmlandsstrategin innehålla mål om att gång-, cykel,- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna, och att järnväg och sjöfart ska öka sina andelar av godstransporterna.

– Flyget är det mest klimatbelastande transportslaget. I Sverige står flyget för hela 12 % av koldioxidutsläppen, och flygets utsläpp fortsätter att öka. Det är ganska upprörande att styrelsens förslag till Värmlandsstrategi innehåller mål om ökad flygtrafik! I Miljöpartiets förslag har vi givetvis inget sånt mål, som är helt oförenligt med att sikta mot ett hållbart Värmland.

– Vårt förslag tar också ett bredare grepp om miljöfrågorna än styrelsens förslag. Vi har lyft upp miljöfrågorna till ett eget prioriterat område, och förutom mål om klimat och energi föreslår vi bland annat mål om minskad användning av farliga kemikalier, minskad mängd avfall som förbränns eller deponeras, restaurering av vattendrag, skydd av skog och hänsynsfullare skogsbruk. Tydliga miljömål bör integreras i all samhällsplanering, och därför bör även dessa mål finnas med i Värmlandsstrategin.

– Miljöpartiet vill också att Värmlandsstrategin ska vara en strategi för att hela Värmland ska leva. I vårt förslag är detta ett av de grundläggande perspektiven för Värmlandsstrategin. Därför innehåller vårt förslag mål om vårdens och kollektivtrafikens tillgänglighet i många delar av Värmland. Och därför har vi också strukit åtgärdsförslag som fokuserar enbart på kommunernas huvudorter. 40 % av värmlänningarna bor utanför kommunhuvudorterna. Vi vill att den regionala utvecklingen ska vara till för dem också, förklarade Jesper Johansson och avslutade med att yrka bifall till Miljöpartiets förslag till Värmlandsstrategi.

Detta blev upptakten till en lång och livlig debatt, särskilt kring synen på flygtrafiken och andra trafikfrågor. Asso Zand gjorde ett inlägg och påpekade att den moderna IT-teknikens utveckling ger nya möjligheter att minska behoven av resor. Han underströk också att det finns en hel del bra även i regionstyrelsens förslag till Värmlandsstrategi, att Miljöpartiet inte är emot det som är bra i styrelsens förslag, men att Miljöpartiets förslag innebär en del förbättringar, bland annat kompletteringar med angelägna mål som saknas i styrelsens förslag.

Agnes Utter talade om vad som behövs för att vi ska få ett socialt hållbart Värmland:

– Att kunna få bra vård och omsorg när man behöver det är viktigt för människors trygghet och livskvalitet. Därför har vi i Miljöpartiets förslag tagit med mål om sjukvårdens tillgänglighet, och även åtgärdsförslag om särskilda satsningar på grön rehabilitering och om kommunernas insyn och kontroll på privata företag i välfärdssektorn, och även uppföljning av den vård och omsorg som kommunerna själva bedriver.

– I styrelsens förslag finns mål om ohälsotal och sjukpenningtal, alltså olika mått på hur många som är sjukskrivna. Men detta är inga bra mått på hur människor mår. Under många år har staten försökt pressa ner antalet sjukskrivna genom att neka människor att vara sjukskrivna, fast de är sjuka. Särskilt efter 2006 har denna politik blivit rent omänsklig. Så antalet sjukskrivna speglar inte längre hur många som är sjuka eller friska, det speglar hur sjukförsäkringen mer eller mindre har slutat att fungera, förklarade Agnes Utter.

– I ett Värmland där vi bryr oss om varandra bör vi använda bättre mått på hur människor mår. I Miljöpartiets förslag till Värmlandsstrategi har vi istället ett mål om självskattad hälsa i befolkningen.

– Att ge alla barn en bra start i livet är grundläggande för en socialt hållbar utveckling. Därför har vi i Miljöpartiets förslag tagit med mål för personaltätheten i förskola och skola. Personalen måste hinna se vad som händer mellan barnen för att kunna hjälpa dem att lära sig respektera varandra. Och alla barn måste få lära sig att läsa, skriva och räkna ordentligt. Att se till att personalen räcker till för detta är en viktig investering för framtiden.

– Alla behöver en bostad. För människor med missbruksproblem kan ofta en ordnad bostad vara nödvändig för att kunna ta tag i sina problem. I ett öppet och generöst Värmland försöker vi hjälpa varandra, så att alla har någonstans att bo. Därför har vi i Miljöpartiets förslag till Värmlandsprogram ett mål om att alla ska ha en bostad, sa Agnes Utter.

Miljöpartiets förslag till Värmlandsstrategi röstades ner av de andra partierna. På förslag av Håkan Svenneling (V) beslöt dock regionfullmäktige att till regionstyrelsens förslag lägga till ett av de mål som Miljöpartiet föreslagit: att gång-, cykel,- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna. En liten förändring i dokumentet, men en viktig viljeinriktning för miljön, och därför också en bra delseger för Miljöpartiet.

I fråga om länstransportplanen invände Jesper Johansson mot att den föreslagna planen innebär att större delen av de regionala medel som planen handlar om skulle gå till vägtrafiken, och att planen därför motverkar både de nationella miljömålen och målet om ett klimatneutralt Värmland.

Jesper Johansson föreslog att satsningarna på de stora riksvägarna genom länet skulle minskas från 556 miljoner till 267 miljoner, och att de 289 miljoner som därigenom frigörs skulle föras över till kollektivtrafik, cykeltrafik och  åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö. Förslaget fick dock inget gehör av de andra partierna, utan regionstyrelsens förslag gick igenom utan förändringar.

Bilaga: Miljöpartiets förslag till Värmlandsstrategi.

Ytterligare information: Jesper Johansson, språkrör MP Värmland och ledamot i Region Värmlands fullmäktige, 073-035 90 52

Annonser

One thought on “Pressmeddelande: Livlig debatt på Region Värmlands fullmäktige

  1. Ping: antagen strategi | mariafrisk

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s